Foto: Einar Sira
Foto: Einar Sira

Kalven kan få en kulere oppvekst

Kan mer kontakt med kua gi kalven en bedre start på livet? Ny forskning skal svare på hvordan ulike løsninger for samkvem påvirker dyrehelsa, melkeproduksjon og forbruk av fôr, og hvilke holdninger ulike grupper i samfunnet har til forholdet ku-kalv.

Moderne landbruk med mer maskinell drift har medført at ku og kalv separeres tidligere enn før. I SUCCED-prosjektet er målet å etablere metoder for å tillate økt kontakt mellom melkeku og kalv i produksjonen. Metodene skal være basert på vitenskap og mulige å gjennomføre i praksis. Ruralis har ansvar for én av delene i prosjektet som ledes av Veterinærinstituttet.

Kartlegger hindringer og muligheter

– Ruralis skal blant annet undersøke hvilke holdninger bønder, meierinæringen, dagligvarebransjen og forbrukerne har til økt samvær mellom ku og kalv. Hvilke hindringer og muligheter opplever de på veien mot å finne funksjonelle løsninger? sier Ruralis-forsker Brit Logstein.

Offentlig aksept er sentralt for en bærekraftig melkeproduksjon, og det er stilt spørsmål ved praksisen med å skille ku og kalv tidlig. Forståelsen av dyrevelferd har endret seg mye de siste årene, og det har vokst fram ulike motsetninger og til dels konfliktfylte holdninger rundt temaet. Nye systemer for kontakt ku-kalv har potensial til å oppfylle forbrukernes forventninger om å forbedre dyrehelse- og velferd. Prosjektet har som mål å være i forkant med å utvikle løsninger som forbrukerne kan kreve i nær fremtid.

Helse og økonomi

Det handler om løsninger i både løsdriftsfjøs, båsfjøs og sambeite utendørs. I prosjektet skal det blant annet dokumenters effekter av ulike løsninger på adferd og helse hos ku og kalv, melkeproduksjon og forbruk av fôr. Det inkluderer å vurdere økonomiske konsekvenser av ulike system for økt kontakt mellom ku og kalv.

Prosjektet kombinerer naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige metoder for å tilnærme seg disse problemene. Ruralis bidrar på den samfunnsvitenskapelige delen.

Spørreundersøkelse og intervjuer

– Vi skal blant annet utforme en spørreundersøkelse for et representativt utvalg av melkebønder, og gjøre dybdeintervju med bønder, flere meieriaktører – i både stor og liten skala – og med flere dagligvarekjeder. I tillegg skal vi samle  ulike konsumenter i grupper og gjennomføre gruppeintervju, ofte omtalt som fokusgruppeintervju, forteller Ruralis-forsker Gunn-Turid Kvam.

Andre problemstillinger det skal forskes på i prosjektet er blant annet å

  • utvikle funksjonelle tekniske løsninger for kontakt ku-kalv i robot- og melkestasjonsanlegg, innendørs og utendørs
  • studere effektene på dyrehelse, atferd og produksjonssystemer hvor ku og kalv beiter sammen
  • identifisere hvilke langsiktige effekter amming har på kalvens og kuas atferd, helse, produksjon og fruktbarhet.

– Jeg gleder meg til å starte med prosjektet. I sosiale medier registrerer vi at det er en sterk interesse blant grupper av norske forbrukere for økt kontakt mellom ku og kalv i norsk melkeproduksjon. Med en samfunnsvitenskapelig inngang til temaet, blir det spennende å studere om og hvordan økt kontakt mellom ku og kalv kan være sosialt og økonomisk bærekraftig for norsk landbruk, sier Kvam.

Viktig for industrien

Prosjektet vil gi et viktig grunnlag for anbefalinger til industrien, og det vil gjøre det mulig for rådgivere fra TINE å støtte bønder som ønsker å innføre kontaktsystemer for ku-kalv. SUCCEED-prosjektet skal sikre høye standarder for dyrehelse og velferd i kontaktsystemer med melkeku-kalv og bidra til en bærekraftig produksjon. En rekke ulike fagmiljøer og brukerpartnere, både norske og internasjonale, deltar i prosjektet.

– Det gjør det til et meget interessant og tverrfaglig prosjekt. I forhold til mange forskningsprosjekt Ruralis deltar i er dette relativt praktisk orientert, noe som gjør det spesielt lærerikt for oss å delta, avslutter Brit Logstein.