Kristian Borch Foto: Privat
Kristian Borch Foto: Privat

Henter energisk kompetanse fra Danmark

En erfaren danske bidrar til å fornye kompetansen i Ruralis. Nyansatte Kristian Borch skal lede prosjektet «Lokal fornybar», innenfor et av områdene som skaper mest konflikt i klima- og miljødebatten.

Grønn omstilling står sentralt i prosjektet som på norsk har fått navnet «Lokal fornybar». Det dreier seg om samarbeid for fornybar energi, bærekraftig utvikling og arealbruk i lokalsamfunn. Borch er en erfaren forsker, og har ledet og deltatt i mange internasjonale prosjekter. Han har jobbet mye med analyser av fremtidige scenarier, konflikter i forbindelse med fornybar energi og hvordan det kan bidra til lokalsamfunnsutvikling, og spesielt med lokal medvirkning. 

– Å involvere innbyggerne tror vi vil føre til færre konflikter når fornybar energi, og tilhørende ny teknologi, innføres i distriktene. Vi ser for oss at befolkningen er med og skaper løsninger som tar hensyn til lokale interesser og verdier på en demokratisk måte, sier Borch.

Fordeling av goder og ulemper

Fornybar energi er et av de sterkeste konfliktområdene i den norske klima- og miljødebatten i dag, og omfatter helt sentrale temaer om definisjonsmakt og fordeling av goder og ulemper fra grønn industriutvikling. Grupper av distriktsbefolkning, sammen med ulike miljøgrupperinger, har frontet en kamp mot utbygging som rammer miljø, uberørt natur, friluftsinteresser og samisk reindrift. 

Den overordnede problemstillingen i prosjektet er om bedre forankrede og lokale prosesser kan løse opp i de fastlåste konfliktene knyttet til fornybar energiutbygging. Hvis bedre lokale prosesser og eierskap er svaret, er spørsmålet hvordan prosessene skal sikre helhetlige avveininger som sørger for bærekraftig kraftproduksjon. Det vil si å ivareta de sosiale, økonomiske og økologiske sidene. Et annet spørsmål for prosjektet er å finne måter å gjennomføre  regionale og lokale eierskap på, uten at det fører til økt fragmentering og bit-for-bit-utbygging. Dette er noe disse eierskapsmodellene er blitt kritisert for.

Konkret skal prosjektet blant annet analysere utvalgte situasjoner med ulik grad av nyskapende løsninger for lokal fornybar energi og fordeling av kraft/inntekt/goder i Danmark og Norge, og undersøke hvordan gode erfaringer fra disse studiene kan brukes/gjentas i andre sammenhenger.

Kjemper mot vindmøller

– I Danmark har det handlet mye om teknologiutvikling og markedskrefter, men vi for å komme videre må vi også fokusere på de sosiale aspektene ved utviklingen av energiprosjekter. Overraskende nok er dette «glemt», for også i Danmark blir det store konflikter når kommersielle utviklere setter opp vindmøller i landskapet. Samtidig har vi gode erfaringer med lokalt eide og delvis ideelle selskaper, forteller Borch.

Å anerkjenne at de sosiale elementene er minst like viktige som de teknologiske anser Borch som den største utfordringen i utviklingen av fornybar energi. Den grønne omstillingen kan ikke overlates til markedskreftene og snevre interesser alene.

– I tillegg har innbyggerne dårlige erfaringer med konsekvensene av fornybar energiteknologi, for eksempel vannkraft og vindmøller. Vi er nødt til å snu det negative bildet som er skapt. 

Lokale vil ha en bit av verdiene

– Hvorfor er lokal medvirkning viktig i utviklingen av fornybar energi?

– Fordi dialog trengs for å sikre at lokale verdier og interesser inkluderes i løsningene. Fornybar energi tilfører distriktene store verdier, men alle skal ha en del av disse verdiene. Samtidig skal det tas hensyn til natur og lokal kultur. 

– Hvorfor er det så store konflikter rundt utbygging av fornybar energi, når alle egentlig er enige om at vi trenger det?

– Nettopp fordi snevre interesser har makt til å beslutte en bestemt utvikling, som senere viser seg å få negative konsekvenser for lokalsamfunnet. Demokrati er en vanskelig øvelse, og ofte tar politikerne det representative demokratiet for bokstavelig og velger de løsningene som er enklest på kort sikt, sier han. 

50 prosent i Ruralis

Borch er ansatt i 50 prosent stilling i Ruralis, primært for å lede «Lokal fornybar». Han er fortsatt tilknyttet Institutt for planlegging ved Aalborg Universitet og har i tillegg sitt eget konsulentfirma. Borch blir boende utenfor København, sammen med sin tenåringsdatter, men vil jobbe i tett kontakt med sine nye kolleger via Teams.

– Etter at Corona-viruset har sluppet taket vil jeg komme så ofte som mulig til Trondheim. Det er en flott by, og naturen omkring er fantastisk. Jeg har tidligere hatt prosjekter med Ruralis, og fant forskerne veldig flinke og hyggelige. Dessuten er Ruralis en liten organisasjon med flat struktur, og det har jeg savnet på de store universitetene jeg kommer fra.

– Hvilke forventninger har du til den nye jobben?

– At jeg kan fokusere på forskningen jeg brenner for sammen med flinke og engasjerte kolleger, og at vi kan bidra til den grønne omstillingen både i Norge og Danmark på en god måte, sier Kristian Borch.