Åslaug Hennissen er prosjektleder for Grønn Forskning Foto: Ole Ekker
Åslaug Hennissen er prosjektleder for Grønn Forskning Foto: Ole Ekker

Matnyttig at bonden og forskeren møtes

Når bonden får møte forskeren blir forskningen mer relevant for næringen, viser en fersk rapport. Grønn Forskning Midt-Norge (GF) har vært en slik arena i 12 år og har styrket det midtnorske landbruket.

Av Silje Kolaas, Oi! Trøndersk Mat og Drikke.

30 ulike aktører er intervjuet av forsker Mads Dahl Gjefsen ved Ruralis. På oppdrag fra Oi! Trøndersk Mat og Drikke har han utredet Grønn Forskning i Midt-Norge (GF).

– Det mange ga uttrykk for i intervjuer, var at Grønn Forskning bidrar til å holde oppmerksomhet rundt regionens særegne behov og forutsetninger. Det fungerer som en motvekt til tunge fagmiljøer og sentraliserte nasjonale næringsaktører, sier Gjefsen.

Grønn Forskning Midt-Norge ble etablert i 2008, og er bredt forankret i det midtnorske jordbruket som involverer fylkene Møre og Romsdal og Trøndelag. Målet er å gi bønder i regionen mulighet til å løfte relevante problemstillinger, som de mener det er nødvendig å forske på, gjennom ulike næringsgrupper som jobber sammen.

Oppleves fortsatt som viktig

– Rapporten viser at det er veldig mye engasjement rundt GF, særlig rundt målet om å gi næringen en plattform for å samles og formulere egne behov og innspill til forskning. Det at det er såpass bred enighet om viktigheten av GF, er positivt. Når en møteplass har eksistert i 12 år, kunne man jo tenkt seg at deltagere går lei eller mister interessen. Men at den fortsatt oppleves som viktig av mange, tyder på at det er rom for å videreføre og -utvikle arbeidsformen. Intervjuene viser at det har vært god lærings- og utviklingsevne over tid i GF, og det har nok også bidratt til å holde GF aktuell og interessant, sier Gjefsen.

Mads Dahl Gjefsen, forsker bak rapporten.

Har fått over 200 millioner

Åslaug Hennissen er prosjektleder for Grønn Forskning. Siden oppstarten i 2008 har 60 prosent av søknadene fått gjennomslag, og det har kommet over 200 millioner forskningskroner til midtnorsk landbruk.

– Grønn Forskning er en mellomromsaktør. Vi fyller et behov både forskere og landbruksnæringa har gjennom arbeidet. Gjennom mange år er det nå bygget en kompetanse på denne måten å jobbe på som gjør at vi har skapt mønsterpraksis. Nå ønsker andre regioner i landet også å etablere dette for å sikre forskning som er relevant for landbruket. Vi er så glade for denne rapporten, og med elleve konkrete forslag på bordet skal vi brette opp ermene. Selv om det er krevende, er det nå også viktig å få en mer varig finansieringsmodell, og jeg håper at det offentlige ser nytten av å støtte opp om dette, sier Hennissen.

GF ble initiert blant annet fordi mange så behovet for mer og bedre medvirkning og dialog mellom næring og forskning. Siden starten har det skjedd mye positivt, også hos de som finansierer forskning. Forskningsrådet og EU forventer nok både mer aktiv dialog og samhandling mellom forskere og næring, og tydelighet om forskningens nytte for samfunnet, i dag enn ved GF sin oppstart. Det tyder på at GF traff tidsånden og behov som fantes også utenfor jordbruksforskning.

Næringen trenger kontaktpunkter

Hilde Kjersem er nestleder i Midt-Norsk Landbruksråd som eier GF og har med glede mottatt rapporten fra Ruralis.

– Det som er viktig nå er at vi klarer å ta vare på det GF har etablert og forankret av gode nettverk og arbeidsmetodikk. Jordbruksnæringen i Midt-Norge trenger kontaktpunkter inn mot FoU-miljøene. Det grønne skiftet er over oss, og det er viktig at næringen selv får være involvert når premissene for forsking og utvikling legges, sier Kjersem

Hun mener Grønn Forskning er spesielt verdifull for de mange små aktørene som ikke har finansielle muskler til å drive egne FoU-prosjekt. Det støttes av Gjefsen.

– GF har blitt til en møteplass som mange kjenner til, og som det ikke finnes noen klar erstatning for. Om den forsvinner, kan det hende at det blir færre bønder som vil oppleve at de har kontakt med forskningsverdenen. Det kan gi både mindre engasjement for forskning i næringen generelt, og forskning som er mindre relevant for næringen, sier Gjefsen.

 

Fakta om Grønn forskning:

  • Etablert i 2008.
  • Finansieres av fylkeskommunene i Trøndelag og Møre- og Romsdal.
  • Skal gjøre bondens problemstillinger til forskning.
  • Skal sørge for økt bestillerkompetanse på forskning.
  • 60 prosent av søknadene innvilget siden 2008. Har forsket for over 250 millioner kroner.
  • Eiere: Midt-Norsk Landbruksråd som består av blant annet Allskog, Bondelagene i Møre og Romsdal og Trøndelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag i Møre og Romsdal og Trøndelag, Felleskjøpet, Gartnerhallen, Gjensidige, Hoff SA, Landkreditt Bank, Norsk Landbruksrådgivning, Nortura og TINE.
  • Prosjektleder: Oi! Trøndersk Mat og Drikke.
grønn forskning

Grønn forskning sin logo