Kvinner i Nepal Foto: Martin Andersson
Kvinner i Nepal Foto: Martin Andersson

Kvinner essensielle i kampen mot underernæring og fattigdom i Himalaya

En stor del av befolkningen i Himalaya-regionen er involvert i landbruk, og næringen er ansett som en viktig inntektskilde. En utfordring er at mange landsbysamfunn i disse områdene mangler tilgang til gode lagringsmuligheter og teknologi for å bevare avlingene de høster. Dette fører til store tap etter høsting.

Verdens matvareprogram anslår at tap av avlinger er en ledende årsak til matmangel for millioner av familier over hele verden. Opptil 40 % av tapene skjer blant småbønder i lavinntektsland (WFP, 2024). Dette skyldes utilstrekkelige lagringsfasiliteter og konserveringsteknikker. Vanlige matkonserveringsteknologier er kun økonomisk gunstige i industriell skala. På grunn av at slike installasjoner også krever store mengder energi, investeringer og transportinfrastruktur, er disse uegnet for rurale omgivelser med begrensede ressurser.

Samtidig er reduksjonen av tap etter høsting en lovende mulighet til å øke jordbrukets produktivitet og inntekter til småskalabønder, og spesielt forbedre situasjonen til kvinner som tradisjonelt har ansvaret for mange av aktivitetene etter høsting.

Tørking av mat på bølgeblikkplater

Tørking av mat på bølgeblikkplater Foto: Pia Otte

Den tradisjonelle måten å konservere frukt og grønnsaker i Himalaya-regionen er gjennom åpen soltørking. Dette innebærer å legge avlingene på bølgeblikkplater eller på taket for å tørke direkte i solen. Soltørking på denne måten bidrar til å bevare avlingene i perioder med lave markedspriser, og bevarer avlingene for transport til markeder der produktene kan selges til en høyere pris. Likevel har den tradisjonelle metoden flere ulemper:

  1. Det er ikke effektivt, og tørking kan ta lang tid.
  2. Det er uhygienisk siden avlingene spres på bakken, noe som medfører høy risiko for kontaminering med insekter, skadedyr og mikroorganismer.
  3. Det tar mye plass, noe som kan være en utfordring i urbane områder.
  4. Tørking i direkte sollys kan føre til betydelig vitamintap i avlingene.

I et forskningsprosjekt ledet av Lunds universitet, hvor Ruralis er med som partner, har en tverrfaglig prosjektgruppe utviklet en forbedret teknologi for å soltørke avlinger i Bhutan og Nepal. Teknologien har blitt testet ut og viser lovende resultater. Denne teknologien er i stand til å tørke frukt på mindre enn én dag, og prosessen foregår beskyttet fra regn og insekter. Produktene tørkes ved indirekte sollys, noe som bidrar til å bevare viktige næringsstoffer i maten.

Produktene tørkes ved indirekte sollys

Produktene tørkes ved indirekte sollys Foto: Tshewang Lhendrup

Forbedrede soltørkere som denne prototypen antas å ha mange fordeler og kan føre til samfunnsmessige endringer. I utstrekning av dette, er det interessant å undersøke hvordan slik teknologi påvirker kjønns- og arbeidsorganisasjonen i lokalsamfunnene. Kvinner har viktige roller i matproduksjonen, men deres bidrag blir ofte oversett. Tidligere undersøkelser knyttet til innføring av teknologi har ofte fokusert på husholdninger som enhet, men det må tas mer hensyn til kjønnsperspektivet i teknologiutvikling og implementering.

Selv om kvinner bruker mest tid i husholdningen, mangler de ofte tilgang til finansielle ressurser og medbestemmelsesrett. For at teknologien vi utvikler skal nå målet om forbedret matsikkerhet, er det avgjørende at både kvinner og menn involveres for å skape en inkluderende teknologiinnføring.

Ruralis har nylig sendt inn en søknad til Forskningsrådet basert på det pågående prosjektet, med mål om å utvikle kjønnsinkluderende forretningsmodeller for tørking av solmat i Himalaya-regionen. Dette skal skje i samarbeid med kvinneledede landbruksorganisasjoner i Nepal og Bhutan.

I det nåværende prosjektet planlegges det en teknologidemonstrasjonsdag i Kathmandu mot slutten av 2024, hvor kvinneledede landbruksorganisasjoner og ikke-statlige organisasjoner som jobber for kvinners rettigheter og inkludering vil inviteres.

 

Referanse: WFP, 2024. Post-Harvest Loss Reduction. https://innovation.wfp.org/project/post-harvest-loss-prevention (23.02.2024)

Se også annen relevant litteratur i venstremargen.