Melkeku og kalv
Melkeku og kalv Foto: Juni Rosann E. Johanssen

Ny rapport: Det beste for dyra er at ku og kalv får mer tid sammen

Det er økende interesse blant både forbrukere og melkeprodusenter for at ku og kalv skal få mer tid sammen etter fødselen. Men det trengs mer kunnskap om hvordan dette best kan praktiseres.

Skrevet for Ruralis av Bjørg Bruset, kommunikasjonssjef (NINA).

Det vanlige i dag er at ku og kalv skilles rett etter fødselen, mens det i økologisk melkeproduksjon er et krav at kalven skal die mora i tre dager. De siste årene har imidlertid et fåtall, men stadig flere melkeprodusenter etablert en ny praksis der ku og kalv er sammen fra én eller to uker, og opp til flere måneder.

Forskerne har studert holdninger til en slik endring i praksis hos forbrukere, meierisektoren og dagligvarekjedene.

Mer naturlig adferd

– Flere av de som ble spurt tror at økt samvær kan være bra for dyrevelferden fordi det vil gi dyra mulighet til å utøve en mer naturlig atferd. Samtidig var spesielt forbrukerne klare på at de trenger mer kunnskap for å si noe sikkert om hvilken praksis de foretrekker, sier Gunn-Turid Kvam forsker ved Ruralis.

Forbrukerne som ble intervjuet har ellers tillit til norske bønder og det norske landbruket når det gjelder dyrevelferd og mener det må være en god grunn til at praksisen med umiddelbar seperasjon av ku og kalv er rådende i dag.

Dagligvarekjedene er samstemt om at det neppe er interesse for å betale mer for meieriprodukter der ku og kalv har gått sammen, tilliten til dagens praksis og dyrevelferd er god. De tror likevel at den nye praksisen vil øke blant melkeprodusentene.

Vil ta hensyn til ku, kalv og norske melkeprodusenter

Den største meieriaktøren som deltok i undersøkelsen registrerer en økende interesse for økt samvær mellom ku og kalv blant både melkeprodusenter og forbrukere. Derfor mener aktøren at det er behov for forskning for å finne ut om økt samvær kan bidra til bedre dyrevelferd, og ikke minst for å finne ut hvordan dette kan gjennomføres i praksis i norske melkefjøs.

De to mindre meieriaktørene er sikrere på at økt samvær mellom ku og kalv er bra for dyrevelferden fordi det er en mer naturlig atferd som også bidrar til friskere dyr.

En undersøkelse blant norske melkebønder gjennomført i 2022, viser at en liten andel er interessert i å endre praksis slik at ku og kalv kan gå sammen en periode etter fødselen, mens flertallet (80%) ønsker å fortsette som før. Erfaringen fra noen av de melkeprodusentene som allerede har etablert økt samvær, er bedre dyrehelse, mindre arbeidsbelastning og økt tilvekst hos kalvene. De som skiller kalven fra kua rett etter fødsel frykter lavere melkeproduksjon, dårligere dyrehelse, endret adferd hos både ku og kalv, stress ved separasjon og økte kostnader med nødvendige ombygginger.

– Det er betryggende for det norske landbruket at i alle grupper som ble intervjuet er det enighet om at en eventuell omlegging må ta hensyn til norske melkeprodusenter og deres økonomi, sier Brit Logstein, forsker ved Ruralis.

– Hvis forbrukerne endrer holdning og blir mer positive til økt samvær mellom ku og kalv, kan det motivere flere melkeprodusenter til å endre praksis.

Både forbrukerne og dagligvarekjedene var usikre på om det var mulig ta en høyere pris på melka som følge av økte kostnader ved økt samvær mellom ku og kalv. På direkte spørsmål svarte forbrukerne som var med i fokusgruppene at de var villig til å betale noe mer for produkter fra en slik praksis hvis det viser seg at den gir bedre dyrevelferd, særlig hvis det kom bonden og drifta til gode.

Prosjektet «Bærekraftige system med ku og kalv kontakt for økt velferd i melkeproduksjon» (SUCCEED) er finansiert over Forskningsmidler for jordbruk og matindustri, prosjekt nummer 310728.