Kompostvending Buskerud Gård
Kompostvending Buskerud Gård Foto: Grønt fagsenter (med tillatelse)

Nytt prosjekt: Ny jordbearbeiding binder mer karbon og gir bedre jordhelse

Forskningsprosjektet KARBONMAT skal utvikle nye forretningsmodeller som kan fremme nye metoder for jordbearbeiding. Dette kan gi en mer bærekraftig matproduksjon og samtidig binde karbon i jorda. Gevinsten kan bli både bedre jordhelse, mer mat og økt bærekraft.

Skrevet av Bjørg Bruset, kommunikasjonssjef NINA for Ruralis.

Verden står overfor store utfordringer knyttet til klima, natur og matproduksjon. Omstilling av hvordan produksjonen av mat organiseres og utføres er sentralt.

-I EU satses det stort på forskning og utviklingsarbeid på jordhelse. For å få en mer bærekraftig primærproduksjon må vi prøve ut nye måter å bearbeide jorda på som både kan gi bedre jordhelse og økt produktivitet, sier seniorforsker Pia Piroschka Otte, som skal lede det nyoppstarta prosjektet.

Det nye prosjektet KARBONMAT er finansiert av Forskningsrådet. Det ledes av Ruralis, forskningspartnere er Høyskolen på Vestlandet og Grønt fagsenter Buskerud. Norges Vel og Stiftelsen Norsk Mat er brukerpartnere, og University of Western Australia og Tilburg University er internasjonale partnere.

Lite utprøvd i Norge

Til tross for at det er utviklet flere bærekraftige jordbearbeidingspraksiser som øker karbonet i jordsmonnet, er de i liten grad tatt i bruk. En av grunnene er at det er kostnadskrevende for bøndene å ta i bruk de nye metodene. Så langt har det vært begrenset med subsidier, tilskudd og skatteinsentiver for å stimulere til ny og mer bærekraftig jordbearbeiding.

Det er derfor et sterkt behov for nytenking på hvordan bøndene skal få betalt for innsatsen. I KARBONMAT vil en se hvordan dette kan gjøres gjennom utvikling av bærekraftige forretningsmodeller for karbonbindende jordbearbeiding. Dette gjøres ved et tett samarbeid med relevante aktører, og ved å involvere et svært tverrfaglig forskningsteam fra både samfunns- og naturvitenskap.

Bonden må få betalt for å binde karbon i jorda. Omleggingen som skal utprøves vil innebære nytt utstyr, ekstra arbeidskraft og andre økte kostnader, dette må kompenseres.

Langsiktig arbeid og bredt samarbeid

KABONMAT er Kompetanse- og samarbeidsprosjekt. Formålet med denne søknadstypen er å utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som samfunnet eller næringslivet trenger for å møte viktige samfunnsutfordringer. Søknadstypen forutsetter prosjektsamarbeid mellom forskningsmiljøer og relevante aktører utenfor forskningssektoren.

Prosjektet er organisert i åtte arbeidspakker, målet er å utvikle bærekraftige forretningsmodeller som gir sunn jord, fangst av klimagassutslipp, bedre biologisk mangfold og en mer bærekraftig primærproduksjon av mat.

Feltarbeid, forskerutveksling, jordforsøk og samarbeid med bønder og lokale bedrifter vil være en sentral del av arbeidet.