Illustrasjonsbilde
Illustrasjonsbilde Foto: Jostein Brobakk

Ny rapport: Enklere samfunnsplanlegging for små kommuner – nye veier til bedre utvikling

På oppdrag fra Distriktssenteret har Ruralis og Nordlandsforskning gjennomført prosjektet «Distriktskommune 3.0». Målet var å forbedre samfunnsutviklingen i kommuner med færre enn 2500 innbyggere ved å forenkle planleggingsprosessene. Nå er konklusjonen klar.

Prosjektet, som baserte seg på samskaping med deltakerkommunene, konkluderer med at økt planbevissthet og bedre rolleavklaring er nøkkelen til suksess. Samtidig har prosjektet utviklet ressurser som enkelplanlegging.no for å støtte små kommuner i deres planleggingsarbeid.

Midtveis i prosjektperioden ble det utarbeidet en rapport med resultater fra en spørreundersøkelse og intervju med deltakerkommunene. Sluttrapporten inneholder oppsummeringer fra delrapporten og analyse av nytt datamateriale, samt råd og anbefalinger basert på deltakerkommunenes innspill i fysiske samlinger og en workshop. Prosjektets hovedfunn presenteres i den foreliggende sluttrapporten.

Prosjektet konkluderer med at økt planbevissthet, utvikling av plankultur og bedre rolleavklaring mellom folkevalgte og administrasjonen er viktige forutsetninger for å lykkes med planprosessene, og utvikling av planer som kan fungere som operative styringsverktøy. Prosjektet finner ikke at Plan- og bygningslovens rammer og de planmessige lovkravene som eksisterer er til hinder for at alle kommuner kan forenkle sine planprosesser, og dermed få vedtatt samfunnsplaner som kan tjene som strategiske styringsverktøy. Prosjektet finner imidlertid at tilgjengelig veiledningsmateriale og småkommunenes kompetanse har forbedringspotensial. Som et forbedringstiltak ble nettsiden enkelplanlegging.no (www.enkelplanlegging.no) etablert, der steg-for-steg løsninger for ulike deler av samfunnsplanleggingen og nasjonale veiledere ligger tilgjengelig.

Fakta Distriktskommune 3.0

«Distriktskommune 3.0 – bedre samfunnsutvikling gjennom forenkling av samfunnsplanleggingen i de minste kommunene». Prosjektet løp fra 2020 til 2023, og hadde som mål å bidra til å forbedre samfunnsutviklingen i kommuner med færre enn 2500 innbyggere (SSBs sentralitet 5 og 6) gjennom forenkling av samfunnsplanleggingen. Et utgangspunkt har vært at samfunnsplanlegging i små kommuner er utfordrende på grunn av kapasitets- og kompetanseutfordringer. Prosjektet baserte seg på samskaping, som innebærer at de seks deltakende kommunene har bidratt med svar på problemstillinger og forlag til løsninger.