Climate Smart Management for Resilient European Cropping Systems

ClimateCropping

colourbox12193802

I Parisavtalen (PA) fra 2015 ble verdens land enige om å begrense temperaturstigningen globalt til under 2 ̊C. Omtrent 30 % av nasjonalt fastsatte bidrag under PA inkluderer landbaserte teknologier og ulike praksiser for jordbearbeiding for å begrense klimautslipp. Det eksisterer mye usikkerhet i hvordan jordbearbeidingen – dvs alt fra pløying til svært begrenset bearbeiding av jordbruksland påvirker karboninnholdet i jorda (C), nitrogen (N) og fosfor (P). I tillegg trengs det mer kunnskap om økonomisk lønnsomhet og sosial aksept. Prosjektet ClimateCropping skal bidra med mer kunnskap om hvilken effekt ulike praksiser for jordbearbeiding har på klima, miljø og samfunn. Det vil ha en tverrfaglig tilnærming for å redusere klimautslipp fra jordbruket. Dette innebærer en omfattende studie av fire alternative måter å drive bearbeidingen av jorda på.

  1. redusert bearbeiding av jorda
  2. dekkvekst
  3. økologisk gjødsling
  4. oppbevaring av avlingsrester, for å redusere og tilpasse klimaendringer til avlingssystemer langs en akse gjennom hele Europa

Studien benytter seg av historiske data og målinger fra langsiktige eksperimenter i sju europeiske land. Prosjektet består av et internasjonalt og tverrfaglig forskerteam, som vil strebe etter en helhetlig forståelse av hvordan de utvalgte måtene å drive bearbeiding av jorda på kan redusere utslippene av klimagasser.

Ruralis vil lede en arbeidspakke som undersøker den sosiale aksepten for de fire alternative måtene å drive jordbearbeiding på, og vil anbefale retningslinjer på tvers av landegrensene. Ruralis vil også arrangere en avsluttende workshop i Norge med aktuelle aktører, for å undersøke hvor relevante funnene er for norsk landbruk.

Prosjektdetaljer

Prosjektperiode

01/06/2023 - 31/05/2026

Samarbeidspartnere

University College Dublin, Teagasc, Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research (ZALF), Agroscope, AGES, Agri-Food and Biosciences Institute, INRAE, University of Jaén

Finansiering

EJP SOIL

Nyheter

Pløying av åker

I dag 5.12 feirer vi den internasjonale jorddagen

Karbonmat er et nytt forskningsprosjekt som Ruralis leder, og som er finansiert av Forskningsrådet. Prosjektet starter opp nå…

Les mer

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.