Den nye skogeieren. Hvordan øke avvirkninga i Trøndelag?

Finansiører: Utviklingsfondet for skogbruk, Skogtiltaksfondet, Trelastbrukene i Trøndelag, Norske Skog Skogn, Sødra Cell Folla, Skogeierforeninga Nord, Norskog, SB Skog, Skogselskapene i Trøndelag, Innovasjon Norge i Nord- Trøndelag, Fylkeskommunen i Sør-Trøndelag v/”Bli lyst”-programmet, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Fylkeskommunen i Nord-Trøndelag, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Bakgrunnen for prosjektet er et vedtak i Fylkestinget i Nord-Trøndelag av februar 2004 som Fylkeskommunen i Sør-Trøndelag har sluttet seg til. Der uttrykkes det bekymring for utviklinga av skog- og trenæringa i Trøndelag. Over en tiårsperiode er det registrert sterkt fallende og ujevn avvirkning i primærskogbruket. Dette har forplantet seg videre som usikker og synkende råstofftilgang til resten av trenæringa. Formålet med dette prosjektet er å kartlegge hvorfor avvirkninga har gått så mye ned og å peke på hva som kan gjøres for å påvirke skogeierne til en større og jevnere avvirkning for derigjennom å øke tilgangen av råstoff til industrien med sikte på større inntekter og økt verdiskaping i hele verdikjeden. Dette forskningsprosjektet skal gi ny og grundig kunnskap om ”den nye skogeieren” med utgangspunkt i de private, personlige eiere av skog i Nord- og Sør-Trøndelag, og dermed legge grunnlaget for utvikling av det trønderske og norske skogbruket i årene fremover. Prosjektet bygger på kvalitative og kvantitative datakilder: En innledende analyse av trøndersk skogbruk med utgangspunkt i Bygdeforsknings datamateriale ”Trender i norsk landbruk”; en kvalitativ studie av et utvalg skogeiere som bor i Trøndelag der det benyttes fokusgrupper; gjennomføring av en ny spørreundersøkelse blant et representativt utvalg av eiere av skog i Nord- og Sør-Trøndelag. Prosjektet er knyttet til Skognæringa i Trøndelag sine aktiviteter.

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.