Oppstartsmøtet på Hell 28.november for næringsgruppene økonomi/driftsledelse.
Oppstartsmøtet på Hell 28.november for næringsgruppene økonomi/driftsledelse.

Suksessprosjekt utvider

Grønn Forskning skal styrke forskning innenfor landbruket, og går offensivt inn i det nye året med bortimot dobla kontaktflater.

Grønn Forskning, som jobber med å koble næringsaktører i landbruket og forskere, går offensivt inn i en ny prosjektperiode med en økning fra syv til tolv næringsgrupper.

– Fram til nå har Grønn Forskning hatt næringsgrupper innafor jordbruk på melk, kjøttproduksjon, korn, grønnsaker-bær-potet-frukt, grovfôr, sau og samt ei ny gruppe i 2016/17 kalt blå-grønn sektor. Når Grønn Forskning nå går inn i 2018 utvider vi til også å se på teknologi, nye proteinkilder, klimasmart landbruk, kylling og økonomi/driftsledelse. Gruppene våre har deltakere fra Trøndelag og Møre og Romsdal, hvor deltakerne med sine nettverk skal få frem nye forskningsprosjekt og definere områder for kunnskapsutvikling. Vi følger initiativene fra næringsgruppene for å jobbe frem nye forskningsprosjekt, forteller prosjektleder Kirsti Myran.

Kirsti Myran

Grønn Forskning, som starta opp i 2008, ble i august 2016 en del av innovasjonsprogrammet Landbruk21Trøndelag, som ligger under forskningsinstitusjonen RURALIS.

– Landbruket består av flere og fragmenterte næringsaktører som har behov for samhandling for å skape utviklingskraft. Grønn Forskning ble lagt inn som en av arbeidspakkene i Landbruk21 Trøndelag fra 2016, for å sikre en samhandling mellom forskning og innovasjon. Dette har skapt en videreutvikling av arbeidsmetodikken og verktøyene som Grønn Forskning bruker. Med den tette koblingen mellom Grønn Forskning og Landbruk21 Trøndelag er det tatt et strategisk valg for å forsterke mellomromsarbeidet og arbeid på tvers av sektorer og verdikjeder. Et eksempel på dette er en workshop Grønn Forskning og Landbruk21 Trøndelag arrangerte i oktober 2017 med deltakere fra havbruksnæringa og bønder om bruk av slam fra settefiskanlegg som gjødsel i landbruket. Formålet med workshopen var å fremme dialog mellom aktørene, identifisere kunnskapshull og å få en felles forståelse av hvordan fiskeslam kan bedre utnyttes som gjødsel i landbruket.

– Her fikk vi samla synspunkter fra oppdrettsnæringa, prosess- og teknologileverandører, landbruket, forskning og forvaltning, sier Myran.

Bøndene i fokus

Grønn Forsknings hovedmål er å styrke konkurransekraften til midt-norsk landbruk gjennom flere brukerfokuserte forskningsprosjekt.

– Engasjerte og kunnskapsrike deltakerne i næringsgruppene ser at det er kort vei fra forslag, til forskningssøknad og så til forskningsprosjekt, forteller Myran, og skyter inn at et viktig element i prosessen er at deltakerne også bringer inn innspill fra sine egne nettverk.

Myran, som kom inn i prosjektet i 2016, forteller at Grønn Forskning har hatt gode resultater.

– Ikke alle forskningsprosjektene går gjennom, men arbeidet i gruppene resulterer i mange søknader. Grønn Forskning har siden 2008 bidratt til søknader til forskningsprosjekt for cirka 250 millioner kroner, hvorav 180 millioner er innvilga. Dette er forskning som ikke bare har relevans regionalt, mange av problemstillingene har både nasjonal og internasjonal interesse. Et eksempel er rådyrkje som blir påkjørt under høsting av eng, som er et problem flere steder enn i Norge.

Møtearena

De fleste gruppene består av bønder og rådgivere og andre fagpersoner fra samvirkeorganisasjonene

– Vi startet med et oppstartsmøte 28. november for alle næringsgruppene, før vi har innspillseminar 29. januar og prosjektverksted 12. mars, begge på Scandic Hell Hotel. På innspillseminaret deltar Forskningsrådet, Regionalt Forskingsfond og Landbruksdirektoratet, for å få innspill direkte fra næringa i forkant av utlysningene til nye forskningsprosjekt. På prosjektverkstedet setter vi sammen næringa, forskere, rådgivere og representanter fra det offentlige i innmeldte gruppearbeid. Dette skaper arenaer som ikke finnes andre steder, og vi får kobla aktører som ellers ikke vil møtes. Ut fra innspill og gruppearbeid som kommer fram til gjennom vinteren brukes våren og sommeren på å gå videre med innspillene med det mål å etablere søknader til nye forskningsprosjekt, avslutter Myran.