Farmer in wheat field
Foto: Colourbox

Forskning skal hjelpe bønder med rusproblemer

Hvilke tiltak fungerer best for å hjelpe bønder med å håndtere rusproblemer? Det skal forskere undersøke i et nytt prosjekt.

Studier viser at bønder har dårligere psykisk helse enn andre yrkesgrupper i befolkningen, og at den psykiske helsen har forverret seg de seinere årene. Mannlige bønder søker i mindre grad helsefaglig og medisinsk hjelp for angst, alkoholproblemer og rusmiddelbruk enn menn som ikke er bønder, ifølge forskning gjort i land som kan være sammenlignbare med Norge. Årsakene er flere og sammensatte.

Vil finne og evaluere tiltak

– Vi skal skaffe en oversikt over hvilke tilbud som fins for personer som er avhengige av rus eller spill, eller er i ferd med å få et problem, og hvordan de fungerer for bønder og ansatte i landbruket. Hensikten er å identifisere hva som kjennetegner de beste tiltakene, og hvordan de eksisterende kan forbedres. Det er også aktuelt å foreslå nye tiltak, sier Ruralis-forsker Aina Winsvold.

Hun skal lede prosjektet «Rus- og avhengighetsproblematikk i landbruket, forebygging, håndtering og behandling». I tillegg til Ruralis deltar Nasjonalt fagkompetansesenter for landbrukshelse, Akan kompetansesenter, Bondelaget og Norsk landbruksrådgiving i det treårige prosjektet, som eies av Blå Kors og har fått 1,4 millioner kroner fra DAM-stiftelsen.

Må tilpasses bondens liv

Å jobbe med forebygging og behandling overfor bønder vil kreve metoder tilpasset bøndenes livs- og arbeidssituasjon i større grad enn det som gjøres i dag. Bøndene er selvstendig næringsdrivende og jobber alene. De har færre kollegaer som kan bistå ved behov eller uttrykke bekymring om noe oppleves galt.

Bønder vil som regel ha relativt lange avstander til forebyggende samtaler eller behandling. Videre har de en mer uklar skillelinje mellom arbeid og fritid, med arbeidsoppgaver som må utføres hver dag. Da er det vanskelig å reise fra pliktene på gården – ikke minst hvis bonden har dyr. For å kunne spisse tiltak mot målgruppen, trenger forskerne mer kunnskap om hvilke faktorer som vil påvirke bøndenes valg og muligheter.

Kartlegger behandlernes erfaringer

– Vi ønsker mer kunnskap om omfanget av rusmiddelbruk og spillavhengighet blant bønder. Derfor skal vi kartlegge de erfaringene kommunene, spesialisthelsetjenesten og frivillig sektor har fra å jobbe med denne gruppen. Både forebyggende arbeid og behandling vil være i fokus. Det er viktig at bønder og ansatte i landbruket er satt i stand til å forebygge og håndtere problematisk bruk, og at de vet hvor de skal søke hjelp og behandling, forteller Brit Logstein fra Nasjonalt fagkompetansesenter for landbrukshelse ved Arbeidsmedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital.

Stiftelsen Dam er en av Norges største stiftelser og gir penger til helse- og forskningsprosjekter som skal gi bedre helse gjennom deltakelse, aktivitet og mestring for folk i Norge.

 

Fakta

  • Alkoholbruk er en av de viktigste risikofaktorene for tap av friske leveår i befolkningen, og er årsak til sosiale problemer og skader for andre enn brukeren selv. Ifølge SSB er generell bruk av rusmidler likt fordelt mellom urbane og rurale strøk i Norge.
  • Selv om bruken av reseptbelagte sovemidler i dag fordeler seg likt mellom tettbygde og spredtbygde strøk, øker bruken vesentlig i spredtbygde enn i tettbygde strøk. Henholdsvis fra 6 til 11 prosent i spredtbygde strøk og fra 9 til 11 prosent i tettbygde strøk i perioden 2018-2020.
  • Det finnes ulike definisjoner på rusmisbruk, men problematisk bruk kan defineres som når bruk går utover oppgaver i familien eller på jobben, når bruken påvirker relasjoner negativt, og når bruk av rusmidler får helsemessige konsekvenser.

 

Les mer om prosjektet hos Blå Kors Rus og avhengighetsproblematikk i landbruket – Blå Kors Lade Behandlingssenter (blakors.no)