Kalvekos
Kalvekos Foto: Colourbox

CalfComfort- Ruralis er partner i et nytt prosjekt

CalfComfort-prosjektet handler om kalver. Prosjektet skal undersøke ulike atferder, samt mikrobiom og biomarkører. Ruralis sin rolle blir å bidra i å innhente kunnskap og erfaringer hos norske melkebønder og andre aktører i landbruket, og analysere funn.

I dagens samfunn, både innad i landbruket og i samfunnet ellers, er det søkelys på velferd og helse hos produksjonsdyr. Et uttrykk for dette er blant annet Dyrevelferdsprogrammet for storfe som gjelder fra 2022, og som en samla norsk storfenæring står bak.

For å dokumentere og evaluere velferd og helse hos dyr, er vanlig praksis å se på omfang av sykdom, skader, produktivitet og unormal atferd. Endringer i dyrevelferdsloven fra 2021 viser hvordan helse og velferd hos dyr handler om både fravær av sykdom og smerte, og dyras mulighet til å oppleve positive følelser og et liv verdt å leve.

Økt kunnskap om hvordan måle og dokumentere positive følelser og et liv verdt å leve hos dyr slik det er definert i regelverk, er essensielt for både bønder og andre aktører i landbrukets, som blant annet tilsynsmyndighetene.

CalfComfort-prosjektet handler om kalver. Det ledes av seniorforsker Cecilie Mejdell ved Veterinærinstituttet og har sju partnere.

Prosjektet har blant annet følgende delmål:

  • identifisere typer atferd og oppførsel hos kalver som er uttrykk for positive velferd,
  • undersøke i hvilken grad ulike biomarkører kan brukes for å dokumentere positive velferd,
  • undersøke sammenhengen mellom atferd og biomarkører,
  • undersøke bønders motivasjon til for å forbedre forholdene til kalver og til slutt utvikle praktiske metoder til måling av positive helse og velferd hos kalver.

English project description