Boligutbygging på dyrket mark vedOvervik
Foto: Heidi Vinge

Areal

Areal

Areal er en ressurs med stor verdi som mange aktører har sterke interesser i, og derfor må forvaltes ut fra ulike hensyn. Ruralis forsker på ulike arealtyper (jord, skog, utmark m.m.) og hvordan de brukes og forvaltes, bl.a. med tanke på produksjon av mat, fiber og energi, rekreasjon, turisme, biologisk mangfold og lokalsamfunnsutvikling. Vår forskning ser på de alle de samfunnsmessige prosessene rundt areal, fra jordvern til kontrakter og leiejord. Heidi Vinge ser i sin doktorgrad på hvordan forenkling fungerer som en måte å håndtere en slik kompleks problemstilling i de politiske prosessene, og hvilken rolle ulike former for kunnskap og forståelser av virkeligheten spiller her.