Norsk utmark i endring: Mellom tradisjonelt landbruk, moderne konsum og grønn industrialisering (GOVOUT)

Mellom fjellet og innmarka ligger utmarka. Et sær-skandinavisk begrep som vitner om stedegne kjennetegn ved det fysiske så vel som det mentale landskapet

Foto: Ragna B. Winge
Foto: Ragna B. Winge

I tusenvis av år har utmarka blitt sett på som en utvida del av gardsbruka og inngått som en viktig del av bondefamiliens husholdsøkonomi. Men tida og tilhøva som det heter i fjellova endrer seg. Bondefamiliene er færre og landbruket så vel som andre brukere ser på utmarka med andre øyne. Gruvedrift, vindkraftutbygginger og en økende og endret fritidsbruk i form av hyttebygging og et vell av friluftslivsaktiviteter er noen av aktivitetene som i møte med etablert utmarksbruk og naturverdier skaper nye utfordringer som verken de kulturelle eller de institusjonelle omgivelsene er skodd for å handtere. I dette prosjektet skal vi gjennom et helhetlig blikk på utmarka undersøke a) hvordan utmarksforvaltningen kan planlegge og forvalte kumulative effekter av en rekke ulike endringer i bruken av utmarka, b) den sosiale bærekraften og tilliten til dagens utmarksforvaltning i lokalsamfunnene og c) hvordan forvaltningen best kan håndtere interessekonflikter i utmarka.

Prosjektdetaljer

Prosjektperiode

01/01/2020 - 31/12/2023

Prosjektnr

6602

Samarbeidspartnere

NIBIO, Nordlandsforskning, NMBU, Universitetet, Det Juridiske Fakultet (UIO), NINA, NTNU, Umeå Universitet, Telemarksforskning

Finansiering

Norges Forskningsråd

Nyheter

Sauer på beite i utmarka Foto: Colourbox

«Vi lover et helvete» – om vi ikke forvalter utmarka bedre

«Vi lover et helvete» er NRKs strålende serie om ungdommene Elin og Daniel som forelsker seg tvers over de…

Les mer
Eirik Magnus Fuglestad

Kronikk: Grunnrenta og det grøne skiftet i dei norske distrikta

Grunnrente, svevar mykje rundt i den norske offentigheita i desse dagar, og er nemnd i samband med både…

Les mer
Farmers with a calculator

Kvifor kastar ikkje den norske jordbruksjorda av seg noko grunnrente?

Det som det har vore mest snakk om i denne samanhengen er løn til arbeid og avkastning på eigenkapitalen,…

Les mer
Book - Anthropological perspectives on Environmental Communication

Kunne vi unngått vindkraftkonflikter med bedre konsekvensanalyser?

Forvaltning og politikk rundt norsk natur skal være kunnskapsbasert. En viktig faktor er den rollen konsekvensanalyser har, og…

Les mer

Hva er innafor i utmarka?

I tusenvis av år er utmarka blitt sett på som en utvidet del av gårdsbrukene og gått inn…

Les mer

Publikasjoner

  • Artikkel

2024

A-9/24 Lokalt og globalt arealpress i utmarka

Bidragsytere:
Om resultatet

Fosen-Orkland-regionen i Trøndelag representerer et tverrsnitt av utviklingstrekk og pressfaktorer i norsk utmark. Fornybar energi og industriell transformasjon under «det grønne skiftet» og ulike former for næringsutvikling og kommodifisering gjennom rekreasjonsøkonomien i utmarka er viktige endringsfaktorer i regionen. Artikkelen ser på forholdet mellom beitebruk, hyttebygging og vindkraft innenfor regionen, og diskuterer dette i spennet mellom kommunal planlegging og autonomi og de ulike driverne og aktørene på lokalt og nasjonalt nivå, og som del av store internasjonale endringer. Datamaterialet er basert på en workshop med planleggere innenfor kommunal forvaltning fra alle kommunene i Fosen- og Orkland-regionen, intervju og samtaler med representanter for forvaltning, reindrift og vindkraft, medier, Fosendommen og juridiske kommentarer til den. Konsekvensene av arealbruksendringene i regionen er økt naturtap, dårlig koordinert arealbruk over kommunegrenser, vanskeligheter med å fortsette beiting og økt press på sør-samisk reindrift. Mange utmarkskommuner har ikke tilstrekkelig kapasitet til å håndtere disse utfordringene på plansida og kommunepolitiske hensyn knyttet til velferdstjenester for sine innbyggere begrenser evnen til å avvise eller stille tilstrekkelige krav til utbyggingssøknader. Vindkraftutbygging har til nå vært sentralstyrt etter Energiloven. Konfliktene rundt vindkraft har medvirket til at mye av tilknyttet ansvar og oppgaver skal overføres til kommunalt nivå og Plan- og bygningsloven. Dette vil kreve en betydelig oppbygging og samordning av kompetanse og kapasitet, og i artikkelen foreslås en videreutvikling av et regionalt samarbeidsforum, der arealsaker som vindkraft og hyttebygging inngår. Bedre økonomiske fordelingsprinsipper kan være en del av en slik bedre koordinert arealbruk og -forvaltning. Så lenge driverne for arealbruksendringer er så sterke, er det imidlertid grunn til å forvente fortsatt store tap av sammenhengende naturområder og press på tradisjonelle beitenæringer.

https://hdl.handle.net/11250/3118353

Link to Cristin
  • Artikkel

2023

A-3/23 Då utmarka fekk grunnrenteverdi: om korleis ei meir aktiv forvaltning av grunnrenta frå utmarksressursane kan bidra til sosial berekraft mellom sentrum og periferi

Bidragsytere:
  • Artikkel

2021

A-26/21 A river runs through the landscape: Everyday use in an ever changing environment

Bidragsytere: Vegard Gundersen Margrete Skår Berit Köhler

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.