Ansatte

Ansatte / Forskere / Eirik Magnus Fuglestad

Eirik Magnus Fuglestad

Forsker, PhD - PhD (historisk sosiologi)

Eirik Magnus Fuglestad er tilsett som Forskar II ved Ruralis. Han har doktorgrad i historisk sosiologi frå University of Edinburgh, der han forska på samanhengar mellom eigedomsretten til jord, nasjonsbygging og bøndene si rolle i denne prosessen. Fuglestad har ei mangfaldig forskingsprotefølje ved Ruralis som inkluderer struktur og teknologiutvikling i jordbruket, klimatilpassing i jordbruket, ressursforvaltning, distriktspolitikk, bioøkonomi, og sosial berekraft. I dag er Fuglestad prosjektleiar for prosjekta «Norsk utmark i endring: Mellom tradisjonelt landbruk, moderne konsum og grønn industrialisering (GOVOUT)» og «AGRISOCIAL: mot eit sosialt berekraftig grønt skifte for norsk landbruk og norske bygdesamfunn».

Nyheter