Lite gårdsbruk Foto: Henrik Eli Almaas
Lite gårdsbruk Foto: Henrik Eli Almaas

Har kartlagt de små brukene i hele Europa

En ny studie har kartlagt små gårdsbruk i Europa, noe som danner et godt grunnlag for analyser og råd til målrettet landbrukspolitikk.

Kartleggingen er publisert i artikkelen «Typology and distribution of small farms in Europe: Towards a better picture», som er en del av EU-prosjektet «Salsa» (Small farms, small food businesses and sustainable food and nutrition security).

At små gårder gir et vesentlig bidrag til lokal matforsyning og matvaresikkerhet er allment anerkjent globalt. I europeisk sammenheng blir de minste gårdene gjerne sett på som alternativ til store og spesialiserte gårder. En vurdering av hvilken rolle små gårder faktisk spiller, har blitt begrenset av mangel på informasjon, siden de minste gårdene ofte utelates fra landbrukstellinger og nasjonal jordbruksstatistikk. Det er store forskjeller mellom små bruk i Europa. De er spredte og reflekterer karakteristiske trekk og mønstre ved jordbruket i de ulike regionene.

Denne publikasjonen fra Salsa-prosjektet viser resultatet av en ny klassifisering av små gårder på NUTS-3-nivå i Europa (- i Norge følger NUTS 3 fylkesgrensene), ut fra den jordbruksmessige og arealmessige betydningen av små gårder i hver region, og basert på en typologi av små gårder ut fra dimensjoner av gårdenes størrelser. Analysene og kartene som presenteres, kommer fra en omfattende datainnsamling og variabler er valgt i henhold til en europeisk ekspertvurdering, og er analysert med avansert klynge-metodikk. Resultatene gir et finmasket bilde av rollen som små gårder har på regionalt nivå i Europa i dag, og danner et godt grunnlag for videre dataanalyser og råd til målrettet politikk.

Artikkelen er publisert i Land Use Policy. Den ligger åpent tilgjengelig på: https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.04.012

Førsteforfatter er Nuno Guiomar fra Universitetet i Evora, Portugal (kontakt: nunogui@uevora.pt). Fra Ruralis har Hilde Bjørkhaug bidratt.

Salsa er et EU-H2020 prosjekt som ledes fra Universitetet i Evora, Portugal.