Dagens velstand og omfattende offentlige velferdsstat er i stor grad basert reguleringer som sikrer at verdiskapingen kommer felleskapet til gode. I en særstilling her står fordelingsregimene som er bygd opp rundt vannkraftproduksjonen og oljeproduksjonen. Bioøkonomien er en av næringene som pekes på som «den nye oljen» - altså en av næringene som skal bære bortfallet av oljeinntekter og petroleumsnæringens etterspørsel etter arbeidskraft.

For at bioøkonomien skal kunne bli én bærebjelke i den fremtidige velferdsstaten, må det etableres modeller som sikrer at en andel av overskuddet som blir skapt gjennom utnyttelse av bioressursene tilfaller fellesskapet. Dette må skje på måter som samtidig stimulerer utviklings- og innovasjonsvilje i og rundt bioøkonomien.

Nyere næringer basert på utnyttelse av bioressursene som havbruk og bioprospektering er pekt på som viktige bestanddeler i framtidas bioøkonomi. Men disse to sektorene har enda ikke tilsvarende permanente fordelingsmodeller. BioShare vil analysere det institusjonelle systemene for fordeling av goder i olje- og vannkraftsektorene, og dra lærdom herifra inn i de pågående prosessene med å etablere systemer for fordeling av goder innenfor havbruk og bioprospektering.

BioShare skal studere den historiske utviklingen av fordelingsmodeller i Norge, og sammenligne systemer og prinsipper knyttet til dette for henholdsvis oljesektoren, vannkraftindustrien, havbruk og bioprospektering. BioShare skal undersøke de lokale og regionale effektene av fordeling av goder innenfor den marine bioøkonomien, og hvordan dette forholder seg til de ulike sektorene som sosial legitimitet. Prosjektet vil samle og samarbeide med et stort antall internasjonale forskere innenfor sosio-rettslige studier utover selve prosjektgruppa, og drive teoriutvikling innenfor samfunnsfaglig havforskning.

BioShare skal utvikle anbefalinger for forvaltning av fellesgoder for det voksende mangfoldet av bruk og brukere i norsk bioøkonomi.

BioShare skal undersøke hvilket potensiale og hvilke muligheter som finnes til fordeling av goder fra naturressurser i den framtidige bioøkonomien. For å nå dette hovedmålet vil vi:

  1. Utvikle kunnskap og analytisk forståelse som er nødvendig for å vurdere, organisere og forvalte fordeling av goder fra utnytting av bioressurser
  2. Undersøke hvordan fordeling av goder i bioøkonomien påvirkes av endringsprosesser knyttet til rettigheter og eierskap og som følge av det økte presset på marine bioressurser
  3. Gi anbefalinger for politikkutforming for å styrke fortsatt finansiering av Norge som velferdsstat.

Prosjektet vil:

  1. Studere den historiske utviklingen av fordelingsmodeller, sosial og kulturell kontekst
  2. Sammenlignende undersøkelse av fordelingsmodeller innen petroleum, vannkraft, havbruk og bioprospektering, og sammenhengen mellom eierskap, rettigheter og verdiskapning
  3. Gi oversikt over og sammenligne det rettslige rammeverket i nøkkelsektorer i den marine bioøkonomien
  4. Undersøke pågående prosesser for etablering av fordelingsmodeller innen havbruk og bioprospektering
  5. Undersøke lokale og regionale effekter av fordelingsmodeller i den marine økonomien, og forholdet til sosial legitimitet
  6. Undersøke internasjonale forvaltningsmodeller og fordelingsmodeller av dyphavs marine bioressurser utenfor nasjonal jurisdiksjon

Prosjektet er et tverrvitenskapelig samarbeide mellom statsvitere, jurister, geografer og historiker, og med ledende forskere ved NTNU, NMBU, Sveriges Landbruksuniversitet, University of Buffalo, USA, James Hutton Institute, Skottland, og University of Otago, New Zealand. Forskningsopplegget innebærer stor grad av involvering av en rekke brukere og samfunnsaktører, samproduksjon og deling av kunnskap, og innovative formidlingsformer, blant annet gjennom film.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.