Den overordnede målsetningen i COOLCROWD er å vurdere potensialet for et lokalt folkefinansieringssystem som gir norske bønder mulighet til å installere klimavennlig teknologi på eget bruk, og som samtidig gir nordmenn mulighet til å investere i lokale, klimaorienterte skadebegrensningstiltak.

Et økende antall bedrifter tilbyr nå karbonnøytralisering (carbon offsetting) som en mulighet for folk som ønsker å kompensere for eget forbruk av fossilt brennstoff. Denne løsningen innebærer at virksomheten gir et bidrag for å redusere drivhusgasser, som regel ved kjøp av klimakvoter.

Denne typen investering blir imidlertid som regel anvendt i en annen del av verden, noe som gjør at folk generelt ikke registrerer noen positive effekter av dette. Til forskjell fra den etablerte klimakvoteordningen argumenterer vi for at lokal folkefinansiering kan gjøre utslippsreduksjonsprosjekter mer synlige og relevante for folks hverdagsliv – og dermed også gi grunnlag for en sterkere motivasjon for investering.

Et velutformet folkefinansieringsprogram vil gi økt transparens, tillit og derfor også et økt gevinstpotensial for satsinger på klimagassreduksjon. I denne evalueringsforskningen vil fokuset rettes mot reduksjon av utslipp fra landbruket, gjennom folkefinansiering knyttet til transportrelaterte karbonutslipp. Ved å gi folk muligheten til å investere i, og samhandle med lokale, norske tilbydere av klimagassreduserende tiltak, tilbyr folkefinansiering en reell mulighet for å gjøre klimareduserende tiltak direkte synlige og relevante i folks hverdagsliv.

Prosjektets ulike delmål er:

(i)        Å gjøre seg kjent med, eksisterende folkefinansieringstilnærminger og analysere hvordan disse kan anvendes i en norsk kontekst

(ii)       Å utforske juridiske og sosio-kulturelle forhold som kan fremme eller hindre realiseringen av en folkefinansieringstilnærming i Norge

(iii)      Å utvikle alternative forretningsmodeller for et lokalt, folkefinansiert klimaprogram

(iv)      Å utforske aksepten for folkefinansieringstilnærmingen blant norske bønder samt å utforske hva som er optimal design på en slik tilnærming ut ifra et gårdsperspektiv

(v)       Å stadfeste den sannsynlige responsen blant folk flest når det gjelder konseptet med lokale, folkefinansierte klimatiltak, samt å identifisere optimale tiltak

(vi)      Å utvikle og anbefale tiltak for implementeringen av en folkefinansiert tilnærming i samarbeid med relevante interessegrupper.

Prosjektet har sterk involvering av ulike interessegrupper. Bedrifter som er viktige potensielle sluttbrukere innenfor transportsektoren (f.eks. SAS, Trøndertaxi, Fjord1) er integrert i prosjektets referansegruppe, da tilbakemeldinger fra disse er nødvendige for å utvikle en tilnærming som passer eksisterende forretningsmodeller. I tillegg vil viktige interessegrupper fra det nordiske folkefinansieringsmiljøet (Bidra.no, Senter for entreprenørskap ved Universitetet i Agder) og landbrukssektoren (Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Sør-Trøndelag Bondelag) tilby erfaringsbasert kunnskap knyttet til konseptutviklingen.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.