COOLCROWD: På vei mot et lavutslippssamfunn med lokal folkefinansiering: en mulighetsstudie av lokal folkefinansiering av klimatiltak som et aktuelt konsept i Norge

Coolcrowd jobber med tilrettelegging av folkefinansierte klimatiltak i landbruket. Med høy faglig tyngde og en god og brukervennlig plattform, ønsker vi å gjøre det enkelt for bedrifter og enkeltpersoner å kjøpe seg klimakvoter, samtidig som klimatiltak på konkrete gårder realiseres.

group pic coolcrowd
Foto: Ruralis

Et økende antall bedrifter tilbyr nå karbonnøytralisering (carbon offsetting) som en mulighet for folk som ønsker å kompensere for eget forbruk av fossilt brennstoff. Denne løsningen innebærer at virksomheten gir et bidrag for å redusere drivhusgasser, som regel ved kjøp av klimakvoter.

Denne typen investering blir imidlertid som regel anvendt i en annen del av verden, noe som gjør at folk generelt ikke registrerer noen positive effekter av dette. Til forskjell fra den etablerte klimakvoteordningen argumenterer vi for at lokal folkefinansiering kan gjøre utslippsreduksjonsprosjekter mer synlige og relevante for folks hverdagsliv – og dermed også gi grunnlag for en sterkere motivasjon for investering.

Et velutformet folkefinansieringsprogram vil gi økt transparens, tillit og derfor også et økt gevinstpotensial for satsinger på klimagassreduksjon. I denne evalueringsforskningen vil fokuset rettes mot reduksjon av utslipp fra landbruket, gjennom folkefinansiering knyttet til transportrelaterte karbonutslipp. Ved å gi folk muligheten til å investere i, og samhandle med lokale, norske tilbydere av klimagassreduserende tiltak, tilbyr folkefinansiering en reell mulighet for å gjøre klimareduserende tiltak direkte synlige og relevante i folks hverdagsliv.

Prosjektets ulike delmål er:

(i)        Å gjøre seg kjent med, eksisterende folkefinansieringstilnærminger og analysere hvordan disse kan anvendes i en norsk kontekst

(ii)       Å utforske juridiske og sosio-kulturelle forhold som kan fremme eller hindre realiseringen av en folkefinansieringstilnærming i Norge

(iii)      Å utvikle alternative forretningsmodeller for et lokalt, folkefinansiert klimaprogram

(iv)      Å utforske aksepten for folkefinansieringstilnærmingen blant norske bønder samt å utforske hva som er optimal design på en slik tilnærming ut ifra et gårdsperspektiv

(v)       Å stadfeste den sannsynlige responsen blant folk flest når det gjelder konseptet med lokale, folkefinansierte klimatiltak, samt å identifisere optimale tiltak

(vi)      Å utvikle og anbefale tiltak for implementeringen av en folkefinansiert tilnærming i samarbeid med relevante interessegrupper.

Prosjektet har sterk involvering av ulike interessegrupper. Bedrifter som er viktige potensielle sluttbrukere innenfor transportsektoren (f.eks. SAS, Trøndertaxi, Fjord1) er integrert i prosjektets referansegruppe, da tilbakemeldinger fra disse er nødvendige for å utvikle en tilnærming som passer eksisterende forretningsmodeller. I tillegg vil viktige interessegrupper fra det nordiske folkefinansieringsmiljøet (Bidra.no, Senter for entreprenørskap ved Universitetet i Agder) og landbrukssektoren (Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Sør-Trøndelag Bondelag) tilby erfaringsbasert kunnskap knyttet til konseptutviklingen.

Arbeidspakker

Arbeidspakke 1: Prosjektledelse

Denne arbeidspakken skal sørge for integrasjon mellom arbeidspakker, forskere og eksterne stakeholdere under prosjektperioden. Arbeidspakken vil også være ansvarlig for at de andre arbeidspakkene gjør sine leveringer til prosjektet.

For å redusere klimaavtrykket til selve prosjektet, skal Coolcrowd implementere et karboneksperiment hvor alle prosjektmeldlemmene skal kartlegge sitt CO2-utslipp fra prosjektarbeidet. Dette arbeidet er administrert av Arbeidspakke 1. Denne type informasjon vil gi eksterne interessehavere et estimat på totale CO2-utslipp som blir produsert fra forskningsprosjektet. Dette vil gi et estimat på klimapåvirkninga fra forskningsprosjekt og potensialet for å redusere utslipp på dette området.

Arbeidspakkeleder: Dr Pia Otte, Ruralis

Nyheter

Kornet, krigen og vår matsikkerhet

Krig avler matmangel, matmangel avler krig. Men det er mer komplisert enn som så. I dag er det…

Les mer
Food

Korona gir mer sult blant flyktninger

Flyktninger er ofte de mest sårbare overfor kriser, uansett hvor i verden de befinner seg. FNs høykommissær for…

Les mer
Illustrasjonsbilde: Colourbox

Folket kan finansiere klimatiltak i landbruket

Tanken bak folkefinansiering av klimatiltak i landbruket er at forbrukerne skal kunne kompensere for eget forbruk av fossilt…

Les mer
fly

Forskere lufter ny ordning for klimakvoter

Bærekraftig luftfart er hovedtema under årets luftfartkonferanse. Gjennom forskningsprosjektet Coolcrowd arrangerer Ruralis workshopen «Klimakvoter i luftfarten åpner for…

Les mer

Hva er folkefinansiering og hvordan kan det gi mer klimavennlig landbruk? Se video her

En kort informasjonsfilm om lokal folkefinansering av klimatiltak i landbruket laget av prosjektet Coolcrowd ved Ruralis – Institutt…

Les mer

Publikasjoner

  • Artikkel

2021

A-36/21 What makes people act climate-friendly? A decision-making path model for designing effective climate change policies

Bidragsytere:
  • Artikkel

2021

A-16/21 Crowdfunding for climate change: Exploring the use of climate frames by environmental entrepreneurs

Bidragsytere: Natalia Mæhle Boukje Huijben Jorick de Vries
  • Rapport

2021

R-2/21 COOLCROWD – en veiledning for lokal folkefinansiering av klimatiltak i landbruket

Bidragsytere: Natalia Mæhle Sissel Hansen Olav Soldal Per Espen Stoknes Catherine Banet
  • Rapport

2019

R-8/19 Mapping of the Business Model Experimentation Process for Coolcrowd

Bidragsytere: Gordon Marcus Haring

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.