Vårpløying
Illustrasjonsfoto: Felleskjøpet

Ny rapport fra spørreundersøkelsen Trender i norsk landbruk 2018

«Trender i norsk landbruk» er en spørreundersøkelse blant norske gårdbrukere som gjennomføres av Ruralis. Undersøkelsen er blitt gjennomført hvert andre år siden 2002, dermed er årets undersøkelse den niende i rekken.

Rapporten tar for seg ulike sider ved norsk landbruk, med utgangspunkt i bonden og bondens hverdag. Dette innebærer tema som økonomi og investeringer, utsiktene og planene for gårdsdrifta fremover, politisk oppslutning, og risikofaktorer og utfordringer, forteller Alexander Zahl-Thanem, en av forfatterne bak rapporten.

Blant annet viser rapporten at en stadig større andel bønder oppgir at økonomien på gården de siste årene har gått i positiv retning, når man ser på utviklingen fra 2002 til 2018. Selv om dette i utgangspunktet fremstår som gode nyheter for norsk landbruk, vet man samtidig at det har vært en stor nedgang i antall aktive gårdbrukere, og at det har vært en strukturendring som peker i retning av færre og større produksjoner. Når en økende andel rapporterer om økt økonomisk tilfredshet, er det viktig å ta høyde for de med dårlig økonomi fra gårdsdrifta i større grad kan ha avviklet produksjonen. I tillegg er det viktig å merke seg at rundt 1 av 3 bønder i 2018 rapporterte at det økonomiske resultatet fra gårdsdriften har gått i negativ retning de siste fem årene. For noen kan dette være en liten nedgang etter en god periode, mens for andre kan det føre til kroken på døren for gårdsdrifta.

Forfatterne skriver i rapporten at i de store politiske spørsmålene knyttet til landbruk og matsikkerhet, er det viktig også å inkludere de sosiokulturelle forholdene som omhandler bondens hverdag.

Undersøkelsen «Trender i norsk landbruk» er en del av Ruralis sin strategiske instituttsatsing (SIS): Landbruk og bønder i endring – mellom økonomi, politiske skift og grønne trender.