Nå har vi satt kursen for BluePlaces

Nidelven, Trondheim

19. og 20. mars samlet vi prosjektpartnere og rådgivere til kickoff på Scandic Nidelven i Trondheim. I løpet av to spennende dager i Trondheim fikk vi diskutert prosjektstruktur, innhold og hvordan vi skal jobbe fremover. Med blå himmel og nærhet til sjøen, ble det en passende og god start på prosjektet. Kystens mange utfordringer I…

Les mer

Gir gass for å forebygge ulykker med gjødsel

De senere årene er det innført nye spredningsmetoder for gjødsel, endrede spredningstidspunkt og transport av gjødselvarer til og fra biogassanlegg. Det er også usikkerhet knyttet til hvordan tilbakeføring av biorest, som er et restprodukt fra biogassanlegg, påvirker gassutvikling i fersk husdyrgjødsel. Gjødselgassens ulykkepotensiale, betydelige mørketall for skader og mangel på kunnskapsdeling mellom næringen og relevante…

Les mer

Kick-off møte med Karbonmat-prosjektet i Trondheim

Karbonmat teamet

Målet for prosjektet er å utvikle bærekraftige forretningsmodeller som bidrar til sunn jord, fangst av klimagassutslipp, bedre biologisk mangfold og en mer bærekraftig primærproduksjon av mat. Karbonmat ledes av Ruralis. Forskningspartnere er Høyskolen på Vestlandet og Grønt fagsenter Buskerud. Norges Vel og Stiftelsen Norsk Mat er brukerpartnere, og University of Western Australia og Tilburg University…

Les mer

Nytt prosjekt: Ny jordbearbeiding binder mer karbon og gir bedre jordhelse

Kompostvending Buskerud Gård

Skrevet av Bjørg Bruset, kommunikasjonssjef NINA for Ruralis. Verden står overfor store utfordringer knyttet til klima, natur og matproduksjon. Omstilling av hvordan produksjonen av mat organiseres og utføres er sentralt. -I EU satses det stort på forskning og utviklingsarbeid på jordhelse. For å få en mer bærekraftig primærproduksjon må vi prøve ut nye måter å…

Les mer

Krigen pløyer vei for mer småskala landbruk

– Bøndene i Ukraina er krigens ekte helter. I tillegg til å produsere mat, bidrar de til lokalt forsvar, tar imot flyktninger og donerer mat og brensel til den ukrainske hæren, sier Mamonova. Hun har ukrainsk mor, russisk far og er nederlandsk statsborger. Mamonova startet som seniorforsker ved Ruralis i vinter, og her følger hun…

Les mer

Driften styrer bøndenes interesse for klimatiltak

Illustrasjonsbilde

Jordbruket bidrar til høyere utslipp av klimagasser enn det som er ønskelig, i likhet med det fleste andre sektorer i samfunnet. Nøkkelen til å redusere utslippene i jordbruket er å få bonden med på laget. Prosjektet CLIMPLEMENT har undersøkt hva som skal til for å sikre at endringer som er gunstige for klimaet blir innført…

Les mer

Hvordan kan gamle hus blir hjem for nye folk?

Ei sliten trønderlån kan være aktuell for gjenbruk

«Det sku bo folk i husan. Folk treng hus og hus treng folk», skrev dikteren Ole H. Bremnes på slutten av 1970-tallet. Problemstillingen er minst like aktuell i dag, når over 200 000 hus står tomme i Norge. I prosjektet Lys i gamle hus er målet gjenbruk av bygninger og bygningsvern. – Prosjektet gir kunnskap om…

Les mer

For å lykkes med omstilling i distriktene, hva har kjønn å si?

Kvinnebonde med høner

For å omstille seg for det grønne skiftet trenger distriktene kunnskap, men også mennesker med kraft til å etablere nye næringer. Et problem i bygdesamfunnene har vært at færre unge mennesker og kvinner blir værende. Det kan gjøre grønn omstilling ekstra vanskelig. – Tidligere forskning har vist at kvinner ofte er mer positive til og…

Les mer

Nytt prosjekt forsker på klimanøytralt landbruk i EU

Våronn på Lein Nedre

Ruralis deltar i de fleste arbeidspakkene i prosjektet «Land Management for Sustainability» (LAMASUS). Som eneste norske forskningsinstitutt skal de blant annet bidra til å utvikle en europeisk database med oversikt over økonomisk støtte jordbruket i Norge og EU mottar fra staten. – Vi vil også være med å utvikle scenarier for hvordan endringer i politikk,…

Les mer

Hvordan skal kystsamfunnene ruste seg mot klimaendringene?

Kystsamfunn utenfor Ålesund

Regjeringen har ambisiøse planer for nasjonens «blå økonomi», for å sikre fremtidig velstand for kyst- og havsamfunn. Likevel er disse områdene under stadig mer press på grunn av sosiale og økonomiske endringer. De forsterkes av kvinner og unges utvandring fra distriktene, og klimaendringer som forventes å ha alvorlige konsekvenser i kystnære rom. Selv om den…

Les mer

Kan det grønne skiftet yte bøndene rettferdighet?

Sjekk av såmaskin

Ruralis med samarbeidspartnere får 11,8 millioner fra Norges forskningsråd for å analysere og forstå de sosiale bærekraftsutfordringene som det grønne skiftet kan innebære. De skal også se på hvordan grønn omstilling kan muliggjøre sosialt bærekraftige norske gårder, norsk landbruk og bygdesamfunn. Sosial bærekraft – Sosial bærekraft har fått relativt lite fokus i forskninga, mens det…

Les mer

Den nye oljen

Roan Vindpark

Anne Margrete Brigham (Ruralis) og Jonathon Moses (NTNU) sin artikkel i Norsk statsvitenskapelig tidsskrift, «Den nye oljen», har blitt oversatt til engelsk og publisert i en amerikansk blogg. Den ble publisert 17. mai som en honnør til nasjonaldagen og hvordan Norge har fordelt godene fra naturressursene i en stat som har lyktes å kombinere sosialdemokrati,…

Les mer

Ruralis forsker på kjønn og likestilling i millionprosjekt

Kvinnelig fisker sjekker krabbeteiner

EmpowerUs har en ramme på 60 millioner kroner over tre år, og det skal foregå i kystsamfunn i seks ulike land. Prosjektet ledes av Nordlandsforskning, mens Ruralis har ansvaret for delprosjekter. Tanken med EmpowerUs er å utvikle verktøy og metoder, slik at samfunn langs lysten står bedre rustet til å håndtere endringene som kommer. Dette…

Les mer

CalfComfort- Ruralis er partner i et nytt prosjekt

Kalvekos

I dagens samfunn, både innad i landbruket og i samfunnet ellers, er det søkelys på velferd og helse hos produksjonsdyr. Et uttrykk for dette er blant annet Dyrevelferdsprogrammet for storfe som gjelder fra 2022, og som en samla norsk storfenæring står bak. For å dokumentere og evaluere velferd og helse hos dyr, er vanlig praksis…

Les mer

Avspark for utvikling av nye løsninger i fôrsystemet

Laksefôr kan bli menneskemat

Møtet ble avholdt virtuelt nå i desember, etter at koronasituasjonen tilsa at et fysisk oppstartsmøte ikke lot seg gjennomføre. Energien og engasjementet blant de opp mot 50 deltagerne var likevel høyt, og alt ligger til rette for et videre samarbeid som både er faglig innovativt og høyst aktuelt for politikk og næring. Prosjektet Susfeed ledes av Ruralis og…

Les mer

Hva gjør vi med motstandsdyktige bakterier i landbruket?

Grisunger i binge

Bruken av antibiotika i norsk landbruk er redusert med 44 prosent siden 1995, men det har ikke vært nok til å hindre at bakterier hos husdyr har utviklet motstandskraft mot antibiotika (såkalt antimikrobiell resistens). I 2013 ble det påvist bakterier med antimikrobiell resistens (AMR) hos svin og fjærfe, og det ble satt i verk kostbare…

Les mer

Forskning skal hjelpe bønder med rusproblemer

Farmer in wheat field

Studier viser at bønder har dårligere psykisk helse enn andre yrkesgrupper i befolkningen, og at den psykiske helsen har forverret seg de seinere årene. Mannlige bønder søker i mindre grad helsefaglig og medisinsk hjelp for angst, alkoholproblemer og rusmiddelbruk enn menn som ikke er bønder, ifølge forskning gjort i land som kan være sammenlignbare med…

Les mer

Arealtilskudd kan være effektivt for klimaet

Av kommunikasjonsrådgiver Kathrine Torday Gulden (kathrine-torday.gulden@nibio.no) i NIBIO. Norsk jordbrukspolitikk kjennetegnes av flere, delvis motstridende, mål. Blant dem er målsettingen om å opprettholde et aktivt jordbruk over hele landet, samtidig som klimagassutslippene skal reduseres. Et lavere forbruk av rødt kjøtt kan bidra til å forsterke dette motsetningsforholdet med nedleggelse av jordbruksareal som konsekvens. Avgjørende for…

Les mer