Ulv
Foto: Colourbox

Beiteressurs, rovdyr og lokalsamfunn

I 1979 undertegnet mange land, inkludert Norge, Bernkonvensjonen og i 1992 Konvensjonen om biologisk mangfold (1992) for å ta sitt ansvar for å sikre bærekraftig forvaltning av rovdyr. Resultatet har vært en sterk økning i antall rovdyr i Europa etter 100 år med nær utryddelse. En på mange måter vellykket forvaltning av rovdyr representerer nå utfordringer og dilemmaer. Moderne landbruk og reindrift, praksiser, økonomi og kultur har basert seg på et nært rovdyrfritt landskap med lave tap til rovdyr.

Norge har svært begrenset dyrkbar jord, bare 3% av landarealet er matjord, og utmarka med rike beiteressurser har vært avgjørende for dyreholdet. Sauehold og samisk reindrift er basert på å utnytte utmarksbeiter. Myndighetene har vedtatt at det skal skje en økning i norsk landbruksproduksjon for å møte behovet til en voksende befolkning nasjonalt og globalt. Potensialet ved økt bruk av utmarksbeite er stort, men rollen til utmarka og utmarksbeitene utfordres av økte rovdyrbestander.

Gjeldende politikk basert på Rovviltforliket innebærer en todelt målsetting om å sikre bærekraftige rovdyrbestander mens man samtidig søker å opprettholde aktive og levedyktige beitenæringer. Virkemidler har blitt utviklet for å imøtekomme begge disse målene gjennom kompensasjonsordninger og konfliktdempende tiltak. Likevel synes antallet og nivået på konfliktene å være økende. Dette skyldes en samvirkning av flere forhold. De høye tapene av beitedyr til rovdyr gir økt press på økonomien i små enheter og er hevdet å gi nedgang i antall aktive bruk. Dette øker presset på gjenværende bønder og utmarksbrukere, samtidig som både klimaendringer, strukturendringer og andre endringer i samfunnsmessige behov og forhold utfordrer arealbruk og handlingsrom for de beitebrukende næringene, både innenfor landbruk og reindrift.

Det overordnede målet med prosjektet LOKAL ROVDYR er å utvikle forskningsbasert kunnskap om det doble presset som behovet for bærekraftig (sosialt, kulturelt, økonomisk og miljømessig) vekst og økte rovdyrtall representerer. Fokus rettes mot beitebaserte næringer og områder som opplever store tap til rovdyr. Metodisk skal det gjennomføres kvantitative analyser basert på statistikk, og det skal gjennomføres kvalitative studier i fylkene Hedmark og Nordland, og nært samarbeid med internasjonale forskere og organisasjoner på feltet, og nasjonale organisasjoner.

Delmål er å:

  1. Forstå effektene av geografisk differensiert forvaltning av rovdyr
  2. Analysere sammenhengen mellom rovdyr, endringer i beitenæringene, nedgang i antall utøvere og rekrutteringsutfordringer i sektoren.
  3. Analysere beitenæringenes tilpasningsevne og framtidsmuligheter (– kumulative effekter, adaptiv kapasitet, handlingsrom, erfaringer og synspunkter) i berørte lokalsamfunn, næringsliv, bønder og (hovedsakelig sør- og lule-) samisk reindrift
  4. Gjennomføre en internasjonal og nordisk analyse av virkemidler, kompensasjonsordninger og konfliktdempende tiltak
  5. Utvikle anbefalinger for nye og/eller forbedrede retningslinjer og tiltak

 

Prosjektet forventes å bidra til kunnskap for å forbedre den sosiale, økonomiske og miljømessige bærekraften i sameksistensen rovdyr og bygdesamfunn, bedre implementering av effektive avbøtende tiltak og bidra til rural næringsutvikling.

 

Prosjektdetaljer

Prosjektperiode

01/03/2017 - 29/02/2020

Samarbeidspartnere

NTNU, NIBIO, Nordlandsforskning, Universitetet i Umeå, WSL Sveits, AGRIDEA. Brukerpartnere: Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Nofence, Norsk Sau og Geit, Nortura, Norges Bondelag, Nordland Reindriftsamers Fylkeslag, Norsk landbruksrådgivning

Finansiering

Norges forskningsråd/Bionær/Matfondet, Fylkesmannen i Hedmark, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland

Nyheter

Reindriftsnæringa tåler ikke flere inngrep Foto Leif Arne Jåma

Samenes nasjonaldag

Tekst av Bjørg Bruset Den ferske boka «Antropological Perspectives on Environmental Communication» handler om at hvordan vi kommuniserer…

Les mer

Oppsummering av funnene fra forskningsprosjektet «Beiteressurs, rovdyr og lokalsamfunn» (LOKAL ROVDYR)

Oppsummeringsrapport LOKAL ROVDYR

Les mer

Utmark i krisetider

For et år vi har bak oss knyttet til norsk matproduksjon og bruken av utmarka: Eat-diett og demonisering av…

Les mer

Fransk beiterådgiver foreslår å skyte ulver for å lære dem å holde seg unna sauen

– Ulven er smart, sier beiterådgiver Olivier Bonnet. Han mener det eneste som virker mot ulveangrep er at…

Les mer
Woman feeding sheep on Norwegian farm near Bergen

Ulv påvirker sauebønders psykiske helse

Søvnproblemer, utrygghet i hverdagen og endret bruk av utmarka. Dette er noen av de psykososiale belastningene tapet av…

Les mer
Ulver

Flertall, mindretall, beitedyr og rovdyr

Basert på funn om psykiske belastninger hos husdyreiere fra forskningsprosjektet «Beiteressurs, rovdyr og lokalsamfunn», skrev Ruralis-forsker Zahl-Thanem et…

Les mer

Publikasjoner

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.