Beiteressurs, rovdyr og lokalsamfunn

Ulv
Foto: Colourbox

Forskningsprosjektet «Beiteressurs, rovdyr og lokalsamfunn» (kortnavn LOKAL ROVDYR) har utviklet forskningsbasert kunnskap om det doble presset som politisk vedtatte mål om behovet for bærekraftig (sosialt, kulturelt, økonomisk og miljømessig) vekst og økte rovdyrtall representerer. Fokus har vært rettet mot beitebaserte næringer og områder som opplever store tap til rovdyr.

LOKAL ROVDYR er nå formelt avsluttet.  Sluttrapport er levert Forskningsrådet, og vil bli gjort offentlig tilgjengelig der. Vi har også levert en sluttrapport til fylkesmennene i Hedmark/Innlandet, Trøndelag og Nordland, som medfinansierte prosjektet, og til øvrige brukerpartnere. Denne sluttrapporten oppsummerer de viktigste funnene, konklusjoner og anbefalingene. Les sluttrapporten her.

For å gå i dybden på de ulike delstudiene i prosjektet, viser vi til referanselista bakerst i rapporten. Noen av artiklene er ferdig publisert, andre er under trykking eller bearbeiding. Vi legger ut de forskningsartiklene som er åpent tilgjengelig etterhvert, andre må en søke opp tidsskriftene direkte for å få tilgang til. Se ellers lenker til tidligere publisert informasjon.

Prosjektet har vært finansiert av Norges forskningsråd, Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (Matfondavtalen), og medfinansiering fra Fylkesmannen i Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Hedmark.

 

I 1979 undertegnet mange land, inkludert Norge, Bernkonvensjonen og i 1992 Konvensjonen om biologisk mangfold (1992) for å ta sitt ansvar for å sikre bærekraftig forvaltning av rovdyr. Resultatet har vært en sterk økning i antall rovdyr i Europa etter 100 år med nær utryddelse. En på mange måter vellykket forvaltning av rovdyr representerer nå utfordringer og dilemmaer. Moderne landbruk og reindrift, praksiser, økonomi og kultur har basert seg på et nært rovdyrfritt landskap med lave tap til rovdyr.

Norge har svært begrenset dyrkbar jord, bare 3% av landarealet er matjord, og utmarka med rike beiteressurser har vært avgjørende for dyreholdet. Sauehold og samisk reindrift er basert på å utnytte utmarksbeiter. Myndighetene har vedtatt at det skal skje en økning i norsk landbruksproduksjon for å møte behovet til en voksende befolkning nasjonalt og globalt. Potensialet ved økt bruk av utmarksbeite er stort, men rollen til utmarka og utmarksbeitene utfordres av økte rovdyrbestander.

Gjeldende politikk basert på Rovviltforliket innebærer en todelt målsetting om å sikre bærekraftige rovdyrbestander mens man samtidig søker å opprettholde aktive og levedyktige beitenæringer. Virkemidler har blitt utviklet for å imøtekomme begge disse målene gjennom kompensasjonsordninger og konfliktdempende tiltak. Likevel synes antallet og nivået på konfliktene å være økende. Dette skyldes en samvirkning av flere forhold. De høye tapene av beitedyr til rovdyr gir økt press på økonomien i små enheter og er hevdet å gi nedgang i antall aktive bruk. Dette øker presset på gjenværende bønder og utmarksbrukere, samtidig som både klimaendringer, strukturendringer og andre endringer i samfunnsmessige behov og forhold utfordrer arealbruk og handlingsrom for de beitebrukende næringene, både innenfor landbruk og reindrift.

Det overordnede målet med prosjektet LOKAL ROVDYR er å utvikle forskningsbasert kunnskap om det doble presset som behovet for bærekraftig (sosialt, kulturelt, økonomisk og miljømessig) vekst og økte rovdyrtall representerer. Fokus rettes mot beitebaserte næringer og områder som opplever store tap til rovdyr. Metodisk skal det gjennomføres kvantitative analyser basert på statistikk, og det skal gjennomføres kvalitative studier i fylkene Hedmark og Nordland, og nært samarbeid med internasjonale forskere og organisasjoner på feltet, og nasjonale organisasjoner.

Delmål er å:

  1. Forstå effektene av geografisk differensiert forvaltning av rovdyr
  2. Analysere sammenhengen mellom rovdyr, endringer i beitenæringene, nedgang i antall utøvere og rekrutteringsutfordringer i sektoren.
  3. Analysere beitenæringenes tilpasningsevne og framtidsmuligheter (– kumulative effekter, adaptiv kapasitet, handlingsrom, erfaringer og synspunkter) i berørte lokalsamfunn, næringsliv, bønder og (hovedsakelig sør- og lule-) samisk reindrift
  4. Gjennomføre en internasjonal og nordisk analyse av virkemidler, kompensasjonsordninger og konfliktdempende tiltak
  5. Utvikle anbefalinger for nye og/eller forbedrede retningslinjer og tiltak

 

Prosjektet forventes å bidra til kunnskap for å forbedre den sosiale, økonomiske og miljømessige bærekraften i sameksistensen rovdyr og bygdesamfunn, bedre implementering av effektive avbøtende tiltak og bidra til rural næringsutvikling.

 

Type Fil Forfatter(e)
Sluttrapport Sluttrapport og oppsummering – LOKAL ROVDYR Katrina Rønningen
Vit. artikkel Knowledge claims and struggles in decentralized large carnivore governance: insights from Norway and Sweden Sjölander-Lindqvist, A., C. Risvoll, R. Kaarhus, A.K. Lundberg and C. Sandström
Vit. artikkel Carnivore Management Zones and their Impact on Sheep Farming in Norway Strand, G.H, Hansen, I, de Boon, A, Sandström, C.
Kronikk Utmark i krisetider Katrina Rønningen
Poster LOKAL ROVDYR poster NTNU konferanse mars 2017 Blekesaune, Rønningen, Haugen, Burton, Zahl-Thanem
Kronikk Mangfold i rovdyrforskningen Geir-Harald Strand
NIBIO Kart og statistikk,
Camilla Risvoll
Nordlandsforskning,
Katrina Rønningen
RURALIS,
Inger Hansen
NIBIO Skog og utmark
Presentasjon Med rovvilt og beitedyr – tilpasning og framtidsperspektiver Katrina Rønningen
Artikkel “The combined effects of centralization and carnivore management on sheep farmers and sheep farming in Norway” Geir Harald Strand, NIBIO

 

Andre relevante publikasjoner, informasjon mm.

Utmarksbeite, NIBIO-rapport 2016/63

Får kartet til å stemme med terrenget, Nordlandsforskning

Prosjektdetaljer

Prosjektperiode

01/03/2017 - 29/02/2020

Samarbeidspartnere

NTNU, NIBIO, Nordlandsforskning, Universitetet i Umeå, WSL Sveits, AGRIDEA. Brukerpartnere: Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Nofence, Norsk Sau og Geit, Nortura, Norges Bondelag, Nordland Reindriftsamers Fylkeslag, Norsk landbruksrådgivning

Finansiering

Norges forskningsråd/Bionær/Matfondet, Fylkesmannen i Hedmark, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland

Nyheter

Reindriftsnæringa tåler ikke flere inngrep Foto Leif Arne Jåma

Samenes nasjonaldag

Tekst av Bjørg Bruset Den ferske boka «Antropological Perspectives on Environmental Communication» handler om at hvordan vi kommuniserer…

Les mer

Oppsummering av funnene fra forskningsprosjektet «Beiteressurs, rovdyr og lokalsamfunn» (LOKAL ROVDYR)

Oppsummeringsrapport LOKAL ROVDYR

Les mer

Utmark i krisetider

For et år vi har bak oss knyttet til norsk matproduksjon og bruken av utmarka: Eat-diett og demonisering av…

Les mer

Fransk beiterådgiver foreslår å skyte ulver for å lære dem å holde seg unna sauen

– Ulven er smart, sier beiterådgiver Olivier Bonnet. Han mener det eneste som virker mot ulveangrep er at…

Les mer
Woman feeding sheep on Norwegian farm near Bergen

Ulv påvirker sauebønders psykiske helse

Søvnproblemer, utrygghet i hverdagen og endret bruk av utmarka. Dette er noen av de psykososiale belastningene tapet av…

Les mer
Ulver

Flertall, mindretall, beitedyr og rovdyr

Basert på funn om psykiske belastninger hos husdyreiere fra forskningsprosjektet «Beiteressurs, rovdyr og lokalsamfunn», skrev Ruralis-forsker Zahl-Thanem et…

Les mer

Publikasjoner

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.