Welfarm: Forbedre etterlevelse av regelverket for dyrevelferd

BERGEN, NORWAY - 22 SEPTEMBER 2017: Female farm worker feeding flock of sheet on Norwegian farm near Bergen
BERGEN, NORWAY - 22 SEPTEMBER 2017: Female farm worker feeding flock of sheet on Norwegian farm near Bergen

Dyrevelferdsloven har som formål å fremme god dyrevelferd og respekt for dyr, landbruket og matvareindustrien har systemer for å sikre god dyrevelferd hos produksjonsdyr, og god dyrevelferd er en viktig del av det offentlige sin begrunnelse for å støtte norske bønder. Mattilsynet har hovedansvaret for å føre tilsyn med at regelverket om mattrygghet, trygt drikkevann, plante-, fiske- og landdyrhelse, velferd hos fisk og landdyr og helse, kvalitet og forbrukerhensyn blir etterlevd langs hele matproduksjonskjeden. Det inkluderer et system for overvåking og kontroll av norske husdyrbønder. På tross av dette, skjer brudd på dyrevelferdsregelverket i alle typer husdyrproduksjoner i Norge.

WELFARM-prosjektet har som mål å undersøke hvilke faktorer som bidrar til at bønder følger regelverket, og hvilke som bidrar til brudd på dyrevelferdsregelverket. I WELFARM er vår antagelse at årsakene til både etterlevelse og brudd er komplekse og sammensatte, og vil lite sannsynlig kunne reduseres til enkeltfaktorer som for eksempel bønders holdninger til dyrevelferd. I WELFARM har vi derfor et holistisk perspektiv som innebærer at vi ønsker å undersøke hvordan flere forhold på gården og ved gårdbrukeren, og ytre forhold, påvirker etterlevelse og brudd på regelverket. Eksempler på forhold på gårdsnivået, kan være karakteristikker ved bonden, hans eller hennes dyr, og infrastruktur.

Prosjektet er delt opp i følgende fire deler, ofte omtalt som arbeidspakker:

Del 1: Undersøkesamspillet mellom mennesker, dyr og materielle forhold på gården, og identifisere hvordan disse former bønders atferd rundt etterfølgelse av regelverk for hold av dyr, og brudd på regelverket

Del 2: Utvikle en risikobasert bonde- og gårdstypologier for høy og lav sannsynlighet for regelverksbrudd og god og dårlig dyrevelferd

Del 3: Identifisere hva som er beste praksis for kommunikasjon og andre tiltak når Mattilsynet og deres inspektører møter bønder som ikke følger regelverket for hold av dyr i sin matproduksjon

Del 4: Utvikle et sett med indikatorer som kan benyttes av Mattilsynet, andre dyrevelferdsinspektører og bøndene selv, for å lettere kunne identifisere og mer effektivt rette innsatsen mot husdyrhold som har høyest sannsynlighet regelverksbrudd.

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.