Lange transportavstander for bøndene Foto: Odd Roger K. Langørgen
Lange transportavstander for bøndene Foto: Odd Roger K. Langørgen

Lange transportavstander for bøndene

40 prosent av norske bønder, altså 10.000-12.000 bønder, opplever spredt areal som et problem. Særlig stort oppleves problemet for de bøndene som har lange transportavstander og mange leieforhold. Dette viser en ny rapport fra Ruralis som lanseres i dag.

Jordstykker som ligger spredt (fragmentert) fører til mye transport for bøndene, samt økte kostnader og klimagassutslipp. Denne studien viser at om lag fire av ti bønder i Norge opplever spredt arealgrunnlag som et problem. Dess lengre avstander til arealene og dess flere brukere en leier areal av, dess større oppleves problemet. Regionalt oppleves problemet som mest markant blant bøndene i Nord-Norge. Men også et betydelig antall bønder i Trøndelag, Vestlandet og andre bygder på Østlandet, Agder og Rogaland opplever arealoppstykking som et problem.

Rapporten er en del av forskningsprosjektet Landfrag som både kartlegger omfang av problemet og prøver ut ulike metoder for å fordele areal mer optimalt, med partnere som Tine og Norsk landbruksrådgivning samt Fylkesmenn og kommuner. Prosjektet har åtte utprøvingsområder i sju fylker.

prosjekthjemmesiden til prosjektet Landfrag kan du lese mer om prosjektet.

 

Om rapporten:

Tittel: Bønders opplevelse av spredte jordbruksarealer. Resultater fra en spørreundersøkelse

Forfattere: Magnar Forbord og Alexander Zahl-Thanem

Utgiver: Ruralis – Institutt for rural- og regionalforskning

Oppdragsgiver: Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri