Hopp til navigasjon Hopp til bunnområdeHopp til innhold

LANDFRAG – Arealfragmentering i jordbruket

Jorbrukslandskap-fra-fly

Hensiktsmessig arrondert og lokalisert jordbruksareal er vesentlig for effektiv og bærekraftig produksjon av mat og fôr. Små og spredte (fragmenterte) jordstykker fører ofte til økte transportkostnader og mer arbeid. Eksisterende tiltak for å håndtere problemet er begrenset til markedet (leie og utleie av jord) og statlig regulering (bl.a. konsesjon), men dette har ikke bedret situasjonen særlig. Nye tilnærminger kreves.

Europeiske forskningsprosjekter indikerer at frivillig organisering kan være en måte å oppnå mer gunstig allokering og arrondering av arealer for bøndene. En slik type løsning krever imidlertid systematisk utprøving, bl.a. tilrettelegging av kart, økonomiske analyser og kompetanse om sosiale endringsprosesser.

Prosjektet er organisert i fire arbeidspakker:

1) beskrive arealstrukturen (jordstykker og brukere) og måle avstander ut fra kart og gårdsdata,

2) beregne og vurdere økonomi og bærekraft,

3) undersøke bøndenes og eiernes erfaringer og muligheter

4) prøve ut og evaluere intervensjonsprosesser i ulike, utvalgte jordbruksområder.

Hoveddelen av forskningen vil være knyttet til utvalgte studieområder i de medvirkende fylkene.

Prosjektet vil bygge på erfaringer fra tidligere prosjekter i fylkene. Forskere fra Finland og Sveits vil bringe inn spisskompetanse og utenlandske erfaringer. Funn fra prosjektet vil bli dokumentert og formidlet til aktuelle målgrupper på tradisjonelle og nye måter.

Prosjektet er et samarbeid mellom Ruralis – Institutt for rural- og regionalforskning, NIBIO, Nordlandsforskning og NMBU, to utenlandske forskningsinstitusjoner (LUKE og Agroscope), næringsaktørene Tine, Norsk landbruksrådgivning, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, samt åtte fylkesmenn.

Prosjektet er finansiert av Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri med TINE og fylkesmennene som medfinansiører. Prosjektet ledes av Ruralis – Institutt for rural- og regionalforskning i Trondheim og vil pågå over tre år, fra 1. april 2017 til 31. mars 2020.

Populærvitenskapelig sammendrag

Arealfragmentering i jordbruket – årsaker, konsekvenser og tiltak

Prosjektet Landfrag går ut på å kartlegge arealfragmenteringen på norske gårdsbruk og finne mulige tiltak som kan bidra til å redusere problemet. Oppstykket arealgrunnlag er en tiltakende utfordring i landbruket i mange land etter hvert som brukene blir stadig større, og Norge er ikke noe unntak. Prosjektet har nå pågått i 2,5 år og har 1 år igjen før det avsluttes.

Per november 2019 har prosjektet avholdt lokale møter i 7 av de 8 prøvefylkene. Disse møtene har blitt planlagt i samarbeid med sentrale lokale aktører slik som Norsk landbruksrådgivning, kommunen, faglag og Fylkesmannens Landbruksavdeling. Hvilke aktører som har engasjert seg og graden av engasjement har variert en del, bl.a. fordi utfordringene varierer med type produksjon (spesialiserte planteproduksjoner versus grovforbaserte husdyrproduksjoner). Utfordringene oppleves også som større i marginale jordbruksområder enn i gode jordbruksområder. Uansett har prosjektet vist at arealfragmentering oppleves som en betydelig utfordring og voksende problem i det norske jordbruket, både av bønder, veiledere og myndigheter. Utfordringen er å komme fra konstatering av problemet til hva en kan gjøre med det. En ting er å rent teknisk (på et kart) bytte om på arealer som enkeltbønder disponerer. En annen ting er å gjennomføre et slikt bytte i virkeligheten, siden et slikt bytte også har menneskelige, sosiale, juridiske og økonomiske sider. Aktører som vil gjøre noe med problemet må derfor gå nennsomt fram. Gjennom bl.a. de lokale møtene kan vi peke på et sett av tre hensiktsmessige virkemidler. Det ene er å utarbeide kart over et lokalt område for å vise hvilke jordstykker som disponeres av hvilke brukere og transportavstander. Det andre er ut fra slike kart å beregne kostnader ved dagens kjøremønster og hva en kunne spare ved endret fordeling av jordstykkene blant brukerne i området. Det tredje viktige virkemidlet handler om hvordan en skal engasjere ikke bare brukere av jordstykkene, men også eierne.

Prosjektet har i ulike arbeidspakker arbeidet med alle disse virkemidlene. I WP1 har NIBIO laget kartmodeller i de lokale områdene og arbeider med en rapport som dokumenterer hvordan slike kart kan lages med basis i ulike datakilder og digitale verktøy. På WP2 holder NIBIO på med å lage en økonomisk beregningsmodell i Excel som skal kunne brukes av lokale veiledere. På WP3 har Ruralis i 2019 utgitt en rapport som gjennom en representativ spørreundersøkelse viser hvordan norske bønder opplever arealfragmentering og syn på ulike tiltak. Denne kvantitative undersøkelsen komplementeres høsten 2019 av kvalitative intervjuer med bønder og eiere. En del av intervjuene er med bønder som har gjennomført frivillig omfordeling av arealer. I tillegg har NMBU, Institutt for eiendom og juss, utarbeidet to vitenskapelige artikler om jordleie, jordskifte og arealbytter som er sendt til tidsskift. I WP4 har Nordlandsforskning så langt gjennomført lokale møter i 7 av de 8 undersøkelsesområdene. Dette har gitt viktig kunnskap om hvilke aktører som kan bidra i lokale prosesser og hvordan brukere og eiere skal kontaktes og mobiliseres. I WP5 har Ruralis organisert arbeidet med å lage en veileder som skal oppsummere kunnskap fra de ovennevnte arbeidspakkene og kunne brukes som mal for lokale prosjekter.

Vesentlige arbeidsoppgaver i det siste året av prosjektet (1.12.2019-30.11.2020) vil være å ferdigstille publikasjoner, inkludert internasjonale vitenskapelige artikler, Veilederen, lokale møter i det siste fylket (Møre og Romsdal) og formidle konklusjoner fra prosjektet i media og til aktuelle brukere. Inkluderte i dette vil være å utnytte kontakten med de to internasjonale partnerne på prosjektet, LUKE i Finland og Agroscope i Sveits.

Prosjektet ledes av Ruralis og pågår i perioden 1.4.2017 til 31.3.2020.

Forskere i Landfrag-prosjektet samlet på Scandic Hell i juni 2017. Fra venstre: Signe Kårstad, Nibio, Svein Olav Krøgli, Nibio, Ann Kristin Eide, Nordlandsforskning, Egil Petter Stræte, Ruralis, Tone Magnussen, Nordlandsforskning, Grete Stokstad, Nibio, Eva Solbjørg Flo Heggem, Nibio, Magnar Forbord, Ruralis, Frode Flemsæter, Ruralis og Klaus Mittenzwei, Nibio.

Arbeidspakker

På vei mot bedre arealbruk i landbruket

Målet for prosjektet er å bidra til mer bærekraftig, effektiv og lønnsom arealbruk. Dette krever en tverrfaglig tilnærming. Prosjektet involverer derfor interessenter på ulike nivåer, og bidrag fra ulike vitenskapelige disipliner. Det er fire FoU-arbeidspakker. Hoveddelen av forskningen vil finne sted i åtte studieområder i de deltakende fylkene. Studieområdene vil bli avgjort tidlig i prosjektet i nært samarbeid med næringspartnere og fylker. Alle arbeidspakkene vil gi input til og anvende kunnskap fra arbeidet i de åtte studieområdene.

Arbeidspakke 1: Arealfragmentering – jordstykker og avstander

I denne arbeidspakken analyseres arealfragmenteringen i norsk landbruk. Forskere fra Norsk institutt for bioøkonomi, NIBIO, vil beskrive arealstrukturen (jordstykker og brukere), og måle avstander ut fra kart og gårdsdata. Arbeidspakken vil også bidra med tekniske data om feltplasseringer og avstander for den økonomiske analysen av transportkostnader ved ulike arealanvendelser i arbeidspakke 2.

Oppgaver:
1. Beskriv arealfragmentering i studieområdene
2. Lage et grensesnitt for å oppdatere databasen over veier og jordstykker (kart), samt oppdatere datasettene til å representere den nåværende situasjonen i studieområdene.
3. Levere et datasett for økonomisk analyse av transportavstander i studieområdene.
4. Analysere status for nåværende arealfragmentering i Norge for ulike typer gårder og regioner.

Forskere: Grete Stokstad (arbeidspakkeleder), Svein Olav Krøgli og Eva Solbjørg Flo Heggem, NIBIO,

Arbeidspakke 2: Verktøy for økonomisk og miljømessig konsekvensvurdering av omfordeling av jord

Omfordeling av areal med sikte på å redusere gårdsrelatert transport anses som nødvendig for mer bærekraftig landbruk. Reduserte klimagassutslipp og bedre energibruk vil gi miljøeffekter, samtidig som driftsinntektene kan økes ved å redusere tid brukt til både gårdsarbeid og administrative oppgaver.

Oppgaver:

1. Identifisere de viktigste variablene som bestemmer transportkostnaden mellom gårdstunet og gårdens åkerlapper ved hjelp av en litteraturgjennomgang

2. Estimere parametrene til en funksjon som beskriver forholdet mellom transportkostnadene og variablene identifisert i oppgave 1 basert på gårdsdata, litteraturgjennomgang og data samlet inn i andre arbeidspakker

3. Utvikle et verktøy for å vurdere de samlede økonomiske fordelene og klimapåvirkningen av omfordeling av areal mellom bestemte gårder i en region

Forskere:  Klaus Mittenzwei (arbeidspakkeleder), Signe Kårstad, Grete Stokstad og Svein Olav Krøgli, NIBIO.

Arbeidspakke 3: Bønder og eiere – erfaringer og muligheter for utvidelse av gårdsbruk

Arealbruk påvirkes av sosiale faktorer (aktører og sosiale strukturer) og har sosiale effekter. Bønder og eiere er de som opplever konsekvensene av arealbruken, og er sentrale i eventuelle endringer. Data på nasjonalt nivå vil gi informasjon om den generelle tilstanden til problemet, mens studieområdene vil gi detaljert informasjon om situasjonen før og etter inngrep.

Oppgaver:

1. Måle arealfragmentering på gårder, og undersøke bøndenes erfaringer og deres syn på lokal intervensjon som en mulig løsning (representativ nasjonal spørreundersøkelse)
2. Kartlegge synspunkter og erfaringer blant bønder, eiere og andre relevante interessenter gjennom fokusgruppeintervjuer i studieområder før og under intervensjon (se WP4),
3. Etter inngripen (jf. WP4), a) gjennomføre en online (e-post) undersøkelse blant de deltakende bønder og eiere, og b) intervjue et utvalg av deltakende bønder og eiere innen tre utvalgte produksjoner

Forskere: Egil Petter Stræte (arbeidspakkeleder), Frode Flemsæter, Magnar Forbord og Heidi Vinge, Ruralis – Institutt for rural- og regionalforskning, Tone Magnussen, Nordlandsforskning og Per Kåre Sky, NMBU.

Arbeidspakke 4: Tiltak – utvikling og testing av samordnede tiltak

Hensikten med denne arbeidspakken er å utvikle og teste mer bærekraftige modeller for arealbruk, basert på kunnskap og erfaringer fra arbeidspakke 1-3, i et samspill mellom forskere og lokale aktører i studieområdene. Denne delen av prosjektet innebærer aksjonsforskning, basert på forståelsen for at hvorvidt et tiltak blir en suksess eller ikke, er avhengig av bøndenes aksept og involvering (Lisec et al., 2014). Viktige spørsmål er: hvordan involvere aktører, organisering av prosesser og bruk av støtteoppgaver og faglig kompetanse.

Oppgaver:

1. Utvikle kollektive handlingsprosjekter basert på engasjement og kunnskapsdeling mellom forskere og lokale interessenter

2. Utføre systematisk testing av kollektive handlingsprosjekter i studieområdene

3. Identifisere modeller for samordnede tiltak og implementere disse i studieområdene

Forskere:  Tone Magnussen, Nordlandsforskning (arbeidspakkeleder), Frode Flemsæter, Ruralis – Institutt for rural- og regionalforskning og Ann Kristin Eide, Nordlandsforskning

 

Prosjektdetaljer

Prosjektperiode

01/04/2017 - 30/11/2020

Prosjektnr

6360

Samarbeidspartnere

NIBIO, Nordlandsforskning, NMBU, LUKE, Agroscope, Tine, 8 fylkesmenn, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Landbruksrådgivning

Finansiering

Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri, Tine, fylkesmenn

Nyheter

Illustrasjonsbilde: Colourbox

Dyrkajordas ombudsmenn

Meninger i kronikker står for skribentens regning. De kommunale landbruksbyråkratene er anonyme forvaltere av framtidens muligheter til å dyrke…

Les mer
Mindre traktorkjøring: En mer hensiktsmessig fordeling av jordbruksareal mellom bruk er bra både for bondens lommebok og miljøet, mener artikkelforfatterne.

Tre tiltak for bedre jordleieavtaler

Leiejord er ikke et særnorsk fenomen, og omfanget av leiejord er heller ikke spesielt høyt sammenlignet med andre…

Les mer
dscn0269

Mer dynamisk jordleie

Vi har 160.000 landbrukseiendommer med dyrkajord og 38.000 aktive bønder. Forskjellen mellom hvem som eier og hvem som…

Les mer
Mindre traktorkjøring: En mer hensiktsmessig fordeling av jordbruksareal mellom bruk er bra både for bondens lommebok og miljøet, mener artikkelforfatterne.

Omfordeling av arealer vil lønne seg

Strukturutviklingen i norsk jordbruk fører til stadig færre bruk. Siden jordbruksarealet forblir noenlunde uendret, øker gjennomsnittsstørrelsen av de…

Les mer
bonden_landfrag

Norske landbruksarealer: Er vi rustet for fremtiden? Bondens puslespill med jordlapper

Målet med konferansen er å løfte fram jordbruksarealene som grunnleggende ressurs i norsk landbruk, og sette søkelys på…

Les mer
Åkerlapper

Gårdbrukeres puslespill med jordlapper

Eierskapet til jord henger ikke lenger like naturlig sammen med den som driver jorda. Mange som har lagt…

Les mer

Publikasjoner

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.