Jorbrukslandskap-fra-fly

LANDFRAG – Arealfragmentering i jordbruket

Hensiktsmessig arrondert og lokalisert jordbruksareal er vesentlig for effektiv og bærekraftig produksjon av mat og fôr. Små og spredte (fragmenterte) jordstykker fører ofte til økte transportkostnader og mer arbeid. Eksisterende tiltak for å håndtere problemet er begrenset til markedet (leie og utleie av jord) og statlig regulering (bl.a. konsesjon), men dette har ikke bedret situasjonen særlig. Nye tilnærminger kreves.

Europeiske forskningsprosjekter indikerer at frivillig organisering kan være en måte å oppnå mer gunstig allokering og arrondering av arealer for bøndene. En slik type løsning krever imidlertid systematisk utprøving, bl.a. tilrettelegging av kart, økonomiske analyser og kompetanse om sosiale endringsprosesser.

Prosjektet er organisert i fire arbeidspakker:

1) beskrive arealstrukturen (jordstykker og brukere) og måle avstander ut fra kart og gårdsdata,

2) beregne og vurdere økonomi og bærekraft,

3) undersøke bøndenes og eiernes erfaringer og muligheter

4) prøve ut og evaluere intervensjonsprosesser i ulike, utvalgte jordbruksområder.

I tillegg kommer formidling og prosjektadministrasjon.

Hoveddelen av forskningen vil være knyttet til utvalgte studieområder i de medvirkende fylkene. Prosjektet vil bygge på erfaringer fra tidligere prosjekter i fylkene. Forskere fra Finland og Sveits vil bringe inn spisskompetanse og utenlandske erfaringer. Funn fra prosjektet vil bli dokumentert og formidlet til aktuelle målgrupper på tradisjonelle og nye måter.

Prosjektet er et samarbeid mellom Bygdeforskning, NIBIO, Nordlandsforskning og NMBU, to utenlandske forskningsinstitusjoner (LUKE og Agroscope), samt Tine, Norsk landbruksrådgivning, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, samt åtte fylkesmenn.

Prosjektet er finansiert av Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri med TINE og fylkesmennene som medfinansiører.

Prosjektet ledes av Norsk senter for bygdeforskning i Trondheim og vil pågå over tre år (2017-2020).

Prosjektdetaljer

Prosjektnr

6360

Prosjektperiode

01/04/2017 - 30/11/2020

Samarbeidspartnere

NIBIO, Nordlandsforskning, NMBU, LUKE, Agroscope, Tine, 8 fylkesmenn, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Landbruksrådgivning

Finansiering

Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri, Tine, fylkesmenn

Nyheter

Illustrasjonsbilde: Colourbox

Dyrkajordas ombudsmenn

Meninger i kronikker står for skribentens regning. De kommunale landbruksbyråkratene er anonyme forvaltere av framtidens muligheter til å dyrke…

Les mer
Mindre traktorkjøring: En mer hensiktsmessig fordeling av jordbruksareal mellom bruk er bra både for bondens lommebok og miljøet, mener artikkelforfatterne.

Tre tiltak for bedre jordleieavtaler

Leiejord er ikke et særnorsk fenomen, og omfanget av leiejord er heller ikke spesielt høyt sammenlignet med andre…

Les mer
dscn0269

Mer dynamisk jordleie

Vi har 160.000 landbrukseiendommer med dyrkajord og 38.000 aktive bønder. Forskjellen mellom hvem som eier og hvem som…

Les mer
Mindre traktorkjøring: En mer hensiktsmessig fordeling av jordbruksareal mellom bruk er bra både for bondens lommebok og miljøet, mener artikkelforfatterne.

Omfordeling av arealer vil lønne seg

Strukturutviklingen i norsk jordbruk fører til stadig færre bruk. Siden jordbruksarealet forblir noenlunde uendret, øker gjennomsnittsstørrelsen av de…

Les mer
bonden_landfrag

Norske landbruksarealer: Er vi rustet for fremtiden? Bondens puslespill med jordlapper

Målet med konferansen er å løfte fram jordbruksarealene som grunnleggende ressurs i norsk landbruk, og sette søkelys på…

Les mer
Åkerlapper

Gårdbrukeres puslespill med jordlapper

Eierskapet til jord henger ikke lenger like naturlig sammen med den som driver jorda. Mange som har lagt…

Les mer

Publikasjoner

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.