LIAISON skal gi en oversikt over omfang og variasjonen i ulike tilnærminger til innovasjon knyttet til jord-, skogbruk og i bioøkonomien, og skal bidra til at innovasjonstakten kan økes og kvaliteten forbedres.

Gjennom å analysere et stort antall tiltak i Europa (om lag 750 på oversiktsnivå, 150 noe grundigere, og ca 30-35 i dybden), skal prosjektet undersøke hvilken betydning disse har for utvikling og aktivitet generelt, og i distriktene spesielt, og å bidra til å optimere slike, utvikle bedre verktøy og samhandlingsmetoder for innovasjon. Prosjektet fokuserer spesielt på EUs EIP AGRI, men også andre nasjonale programmer/virkemidler/politikk i deltakerlandene.

15 europeiske land deltar i dette prosjektet, og målet er å få kunnskap om viktige suksessfaktorer og hva en bør ta hensyn til i ulike nasjonale og lokale sammenhenger, og overføringsverdi. Målet er også at forskningsprosjektet kan bidra til å gi større nettverk og kunnskap direkte til de vi kommer i kontakt med, som deres virksomhet kan dra nytte av.

Det overordnende målet for LIAISON er å utforske hvordan de interaktive innovasjonsprosjektene innen EU (men også andre relevante land som Norge) virker for så å kunne komme med praktiske anbefalinger om hvordan en i framtida kan gjør disse og andre prosjekt enda bedre. Resultatene fra prosjektet vil bli direkte brukt i utvikling av ny politikk i EU, samtidig vil funnene fra prosjektet også komme nasjonale og regionale beslutningstakere til gode.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.