Holdninger til god dyrevelferd er i endring, og Good Animal undersøker det Foto: Odd Roger K. Langørgen
Holdninger til god dyrevelferd er i endring, og GoodAnimal undersøker det Foto: Odd Roger K. Langørgen

God dyrevelferd for bærekraftig fremtid

GoodAnimal er et nytt prosjekt som har som hovedmål å fremskaffe kunnskap til støtte for bærekraftige praksiser i husdyrholdet på norske gårder og i verdikjeden for mat.

Prosjektet varer i fire år og har fått nær 10 millioner i støtte fra Forskningsrådets BIONÆR-program.

– Utgangspunktet for prosjektet er den økende uenigheten om hva som er god dyrevelferd, eller godt husdyrhold, mellom bønder og myndigheter, mellom bønder og forbrukere, og mellom ulike grupper av bønder. Mange konflikter når media, og debatten går til tider i overkant varm i sosiale medier, sier Hilde Bjørkhaug, som har ledet Ruralis sitt arbeid med å utvikle prosjektet.

God dyrevelferd i et etisk forsvarlig husdyrhold er en grunnleggende premiss i et bærekraftig matssystem. Samfunnets verdier og holdninger har stor innflytelse på matproduksjonen, og eventuelle skifter i befolkningens oppfatninger om dyrevelferd bidrar både til betydelige risiko, men også muligheter for norsk jordbruk.

– I GoodAnimal spør vi blant annet om hvordan en konflikt i oppfatninger om hva som er etisk godt dyrehold påvirker bønders muligheter til nettopp det å drive en forsvarlig matproduksjon, utdyper Bjørkhaug.

Fokus er ikke bare på bønder, men på hele verdikjeden, som dyrevelferd i transport og slakteri, via regulerende, rådgivende og kontrollerende «ekspertsystem» og beslutningstagere, til ulike forbrukergruppers holdninger og meninger, og på de stedene eller arenaene, hvor meninger bygges, fremmes og brytes.

En metodologisk inngang til prosjektet er å studere hvordan diskurser, det vil si hvordan makt og mening utfolder seg i måten vi snakker sammen om dyrevelferd, kan påvirke den faktiske dyrevelferden i husdyrholdet.

– For å kunne fremskaffe kunnskap om hvordan forståelsen av dyrevelferd endrer seg, må vi dykke inn i disse diskursene, utdyper Renate Butli Hårstad, som skal gjennomføre sin PhD i statsvitenskap i tilknytning til prosjektet.

Ruralis har med seg et meget sterkt og tverrfaglig team i GoodAnimal, bestående av samfunnsvitere, etikere og veterinærmedisin. Norske partnere er SIFO (OlsoMet), NTNU, Animalia og Norsøk. Prosjektet har i tillegg med seg eksperter fra Nederland, England, Canada og New Zealand.

Første oppgave er at alle partnerne samarbeider om å utvikle en omforent plattform å betrakte problematikken ut fra.

– Det er viktig at vi som skal jobbe sammen i prosjektet, på tvers av ulike fagbakgrunner, har en felles forståelse av problemstillingene i GoodAnimal, forteller Gro Follo som er ansvarlig for denne oppgaven i prosjektet. Hun understreker at dette vil legge grunnlaget for et godt faglig samarbeid i hele prosjektperioden.

GoodAnimal vil etterstrebe størst mulig grad av åpenhet og inkludering i forskningen. Prosjektet vil også bidra aktivt i offentlig debatt for å styrke samfunnets etterspørsel etter sosialt ansvarlig forskning og innovasjon (RRI). Dette vil gjelde alle deler av prosjektet.

I tillegg vil GoodAnimal gjennomføre en offentlig, såkalt, deliberasjonsprosess. Dette innebærer at folk (et tverrsnitt) inviteres til å vurdere etiske bekymringer om dyrevelferd i norsk husdyrhold og til å forsøke å enes om noen prinsipper som kan fungere for næring, myndigheter og forbrukere.

– Vi har store forventninger til at denne delen av forskningen i GoodAnimal kan bidra til en mer konstruktiv samtale om dyrevelferd i norsk husdyrproduksjon enn den vi er vitne til nå, avslutter prosjektleder Hilde Bjørkhaug.

 

BIONÆR

Forskningsrådets BIONÆR-program har som hovedmål å fremme bioøkonomien gjennom å utløse forskning som bidrar til økt, mer lønnsom og bærekraftig produksjon i de biobaserte næringene innenfor landbruk og landbaserte ressurser.

Forskningen som finansieres er del av oppfølgingen av Regjeringens bioøkonomistrategi. Samfunnets produksjon og utnyttelse av bioressurser fra hav og land skal øke og Norge er godt i gang. Forskningsrådet finansierer forskning og innovasjon med merkelappen bioøkonomi for godt over 1 milliard kroner per år.

Av totalt 50 søknader ble GoodAnimal, som ett av fire prosjekter, bevilget finansiering av programstyret for BIONÆR den 6. desember 2018.

Prosjektgruppen:

GoodAnimal ledes av Ruralis. Samarbeidspartnere er SIFO (OsloMet), NTNU, Animalia, Norsøk, University of British Colombia og University of Waterloo, begge Canada, University of Otago, NewZealand, Wageningen University, Nederland og University of Exeter, England.