Kornet, krigen og vår matsikkerhet

Krig avler matmangel, matmangel avler krig. Men det er mer komplisert enn som så. I dag er det krigen i Ukraina som utløser det som kan bli den tredje og verste globale matkrisa etter 2. verdenskrig. Det har ført debatten om kornlagring til toppen av den politiske agendaen. Den første mat- og råvarekrisa, 1973-75, ble…

Les mer

Serverte landbrukshelse til frokost

Gjensidige

Bønder og ansatte i landbruket blir eksponert for faktorer som kan svekke arbeidsevnen og medføre en belastning på psykisk helse og livskvalitet, lungehelse og annen fysisk helse. Bakgrunnen for frokostseminaret var et ønske om å formidle ny kunnskap på temaet bønders helse, og skape en møteplass for relevante myndigheter, landbruksorganisasjoner, forsikringsaktører, landbruksrådgivere og fag- og…

Les mer

Kunstig kjøtt som samfunnsspeil

Meat cultured in laboratory conditions from stem cells

Slike produkter, sies det, vil i fremtiden kunne gi forbrukerne billige og fullgode alternativer til «konvensjonelt» kjøtt og dempe bekymringer rundt kjøttets konsekvenser for dyrevelferd eller klimaendringer. På et tiår har produksjonsprisen på en kunstig burger falt fra 250.000 til rundt 10 euro. Et pilotanlegg og testrestaurant for journalister har åpnet i Israel, og fremdyrkede kyllingnuggets er…

Les mer

Ruralis-forsker rykker opp

Klaus Mittenzwei

Tre professorer fra ulike universitetet og høgskoler har vurdert 15 av Mittenzweis arbeider innen landbruksøkonomi. Etter en omfattende prosess var det stor enighet om at han fortjente tittelen forsker I. Populær i departementer og direktorater – Simuleringsmodellen gjør Klaus unik i fagmiljøet. Derfor er analysene hans populære hos departementer og direktorater som utreder endringer i…

Les mer

Ruralis forsker på kjønn og likestilling i millionprosjekt

Kvinnelig fisker sjekker krabbeteiner

EmpowerUs har en ramme på 60 millioner kroner over tre år, og det skal foregå i kystsamfunn i seks ulike land. Prosjektet ledes av Nordlandsforskning, mens Ruralis har ansvaret for delprosjekter. Tanken med EmpowerUs er å utvikle verktøy og metoder, slik at samfunn langs lysten står bedre rustet til å håndtere endringene som kommer. Dette…

Les mer

Forskar på rus i fjøset

COLOURBOX23112622

Av Siv H. Undheim, med tillatelse fra Bondevennen. – Bønder går under radaren når det gjeld rus og avhengigheit, seier Aina Winsvold, forskar ved Ruralis og leiar av prosjektet Rus og avhengigproblematikk i landbruket. Kor mange bønder som drikk, brukar pillar eller på annan måte slit med avhengigheit, er ukjent, seier ho. – Nei, det…

Les mer

Odelsson i kapitalocen

«Å, det er berre nokre slike klima-greier som dei har klistra på», seier far min, liketil, og seier ikkje noko meir. Så går me inn med mjølka til kveldsmaten. Me hadde vore i det nye mjølkefjøset vårt, der dei tjuefire mjølkekyrne våre nett har flytta inn. På tanken der mjølka blir lagra mellombels før Tine-bilen…

Les mer

Samenes nasjonaldag

Reindriftsnæringa tåler ikke flere inngrep Foto Leif Arne Jåma

Tekst av Bjørg Bruset Den ferske boka «Antropological Perspectives on Environmental Communication» handler om at hvordan vi kommuniserer rundt miljø blir en maktfaktor, og også hvordan miljøhensyn dras inn i planlegging, konsesjoner og konsekvensanalyser. Ruralis-forsker og geograf Katrina Rønningen og den svenske statsviteren professor Camilla Sandström oppsummerer i boka blant annet hvordan antropologene ser på…

Les mer

Kornlagring trengs ikke?

Solbergregjeringa holdt fast på at beredskapslagring av korn ikke er nødvendig – det koster mer enn nytteeffekten kan forsvare. Resonnementet er at Norge har penger til å kjøpe det kornet som trengs, også i en krisesituasjon der kornprisen mangedobler seg. Nå har kornprisene økt kraftig, og Russland, verdens største eksportør av hvete, øker eksportrestriksjonene i…

Les mer

Hva er potensialet for å få tilbake deler av edelløvskogen?

Ung blandingsskog

Det er nå ettertrykkelig slått fast at arealendringer og naturinngrep er den største trusselen mot tap av artsmangfold, og at areal- og artstap og klimaendringer forsterker hverandre gjensidig. Vern alene er ikke nok, det må også restaurering til. Men for mange naturtyper og arter er det også nødvendig med skjøtsel. Edelløvskog, altså varmekjær løvskog med treslag som eik,…

Les mer

Ruralis feirer 40 år med forskning

Ruralis 40 år Illustrasjon: Colourbox

– Dette brevet markerer fødselen til Bygdeforskning. Vi fikk penger nok til å ansette instituttets første medarbeidere: en forsker, en vitenskapelig assistent og to studentassistenter, sier Almås. Allerede i løpet av de første årene var mye av bredden i porteføljen vi kjenner i dag på plass: bygdeforskning fra sosiale perspektiv, fra politikkperspektiv, fra kjønnsperspektiv, fra…

Les mer

Kornsilo kan bli bustadar

NY TID: Bjørn Eidem frå forskingsinstituttet Ruralis meiner Noreg bør reetablere kornberedskap. Her er han ved dei tidlegare kornsiloane, no studentbustadene, ved Akerselva i Oslo.

Publisert med tillatelse fra Klassekampen. Anne Kari Hinna (tekst), Bergen og Hanne Marie Lenth Solbø (foto), Oslo – Beskjeden til Stavanger er at dei må tenka seg om, seier Bjørn Eidem, utgreiar ved Ruralis, Institutt for rural- og regionalforsking. Eidem har jobba med mattryggleik og internasjonale marknadar i lang tid, og han meiner dei høge…

Les mer

Ny fôrproduksjon

Norsk laksefarm

Samlet norsk akvakultur utgjør imidlertid bare 1,7 prosent av verdens produksjonsvolum. Laksoppdrett har de siste åra vært en svært lønnsom bransje, og er i verdi en av de største produksjonene innen global akvakultur. Rekeoppdrett er imidlertid større både i totalverdi og volum. Det gjelder også asiatisk karpeoppdrett dersom man ser de ulike karpeartene samlet. FAO…

Les mer

CalfComfort- Ruralis er partner i et nytt prosjekt

Kalvekos

I dagens samfunn, både innad i landbruket og i samfunnet ellers, er det søkelys på velferd og helse hos produksjonsdyr. Et uttrykk for dette er blant annet Dyrevelferdsprogrammet for storfe som gjelder fra 2022, og som en samla norsk storfenæring står bak. For å dokumentere og evaluere velferd og helse hos dyr, er vanlig praksis…

Les mer

Forutsetninger for vekst i norsk akvakultur

Workers using tablet on aquaponic farm

Norsk akvakultur har vokst fra en sped start med regnbueørret på 1950-tallet til å bli en av landets viktigste eksportnæringer. Norge er i dag ledende innen produksjon av atlantisk laks med over halvparten av verdensproduksjonen. Samlet norsk akvakultur utgjør imidlertid bare 1,7 prosent av verdens produksjonsvolum. Lakseoppdrett har de siste åra vært en svært lønnsom…

Les mer

Nå kan du teste om ny teknologi er moden for å tas i bruk

NMBU sin landbruksrobot ORL

Skrevet av Bjørg Bruset. Den nye balanserte modenhetskalkulatoren skal hjelpe utviklere, utstyrsforhandlere, inkubatorer og rådgiverer med å vurdere et produkts teknologiske, markedsmessige, juridiske, samfunnsmessige og organisatoriske modenhet. Modenhetskalkulatoren kan brukes fritt av alle interesserte. Resultater kan siteres som «Ruralis modenhetskalkulator». Kalkulatoren er utviklet med utgangspunkt i jordbruksteknologi, men kan anvendes til et bredt spekter teknologier.…

Les mer

Hva skjedde av opplæring av trønderske skogeiere i 2018?

Trønderske skogeiere

Tallene er presentert i det nye notatet 3/21 om kunnskaps- og kompetansesystemet for skogbruk i Trøndelag.  De ni skogbruksaktørene som ga Follo informasjon om hvilke opplæringstilbud de hadde hatt i 2018, var: Skogkurs, Allskog, SB Skog, Skogselskapet i Trøndelag, Fylkesmannen (nå Statsforvalteren), pådriverprosjektet Orkla skogforum & Ytre kyst, Pådriverprosjektet Namdal, Steinkjer kommune og Grong kommune.…

Les mer

Bærekraftig matproduksjon krever ny og smart teknologi

Geit med Nofence-klave

– Det er liten tvil om at verden står overfor store endringer og utfordringer knyttet til befolkningsvekst, matproduksjon og klimaendringer. Dette innebærer blant annet at måten vi driver landbruk på også vil måtte endres. Landbruket må tilpasses et endra klima samtidig som det skal kunne produsere mer mat for en økende befolkning. Da må vi…

Les mer