Odelsson i kapitalocen

«Å, det er berre nokre slike klima-greier som dei har klistra på», seier far min, liketil, og seier ikkje noko meir. Så går me inn med mjølka til kveldsmaten. Me hadde vore i det nye mjølkefjøset vårt, der dei tjuefire mjølkekyrne våre nett har flytta inn. På tanken der mjølka blir lagra mellombels før Tine-bilen…

Les mer

Samenes nasjonaldag

Reindriftsnæringa tåler ikke flere inngrep Foto Leif Arne Jåma

Tekst av Bjørg Bruset Den ferske boka «Antropological Perspectives on Environmental Communication» handler om at hvordan vi kommuniserer rundt miljø blir en maktfaktor, og også hvordan miljøhensyn dras inn i planlegging, konsesjoner og konsekvensanalyser. Ruralis-forsker og geograf Katrina Rønningen og den svenske statsviteren professor Camilla Sandström oppsummerer i boka blant annet hvordan antropologene ser på…

Les mer

Kornlagring trengs ikke?

Solbergregjeringa holdt fast på at beredskapslagring av korn ikke er nødvendig – det koster mer enn nytteeffekten kan forsvare. Resonnementet er at Norge har penger til å kjøpe det kornet som trengs, også i en krisesituasjon der kornprisen mangedobler seg. Nå har kornprisene økt kraftig, og Russland, verdens største eksportør av hvete, øker eksportrestriksjonene i…

Les mer

Hva er potensialet for å få tilbake deler av edelløvskogen?

Ung blandingsskog

Det er nå ettertrykkelig slått fast at arealendringer og naturinngrep er den største trusselen mot tap av artsmangfold, og at areal- og artstap og klimaendringer forsterker hverandre gjensidig. Vern alene er ikke nok, det må også restaurering til. Men for mange naturtyper og arter er det også nødvendig med skjøtsel. Edelløvskog, altså varmekjær løvskog med treslag som eik,…

Les mer

Ruralis feirer 40 år med forskning

Ruralis 40 år Illustrasjon: Colourbox

– Dette brevet markerer fødselen til Bygdeforskning. Vi fikk penger nok til å ansette instituttets første medarbeidere: en forsker, en vitenskapelig assistent og to studentassistenter, sier Almås. Allerede i løpet av de første årene var mye av bredden i porteføljen vi kjenner i dag på plass: bygdeforskning fra sosiale perspektiv, fra politikkperspektiv, fra kjønnsperspektiv, fra…

Les mer

Kornsilo kan bli bustadar

NY TID: Bjørn Eidem frå forskingsinstituttet Ruralis meiner Noreg bør reetablere kornberedskap. Her er han ved dei tidlegare kornsiloane, no studentbustadene, ved Akerselva i Oslo.

Publisert med tillatelse fra Klassekampen. Anne Kari Hinna (tekst), Bergen og Hanne Marie Lenth Solbø (foto), Oslo – Beskjeden til Stavanger er at dei må tenka seg om, seier Bjørn Eidem, utgreiar ved Ruralis, Institutt for rural- og regionalforsking. Eidem har jobba med mattryggleik og internasjonale marknadar i lang tid, og han meiner dei høge…

Les mer

Ny fôrproduksjon

Norsk laksefarm

Samlet norsk akvakultur utgjør imidlertid bare 1,7 prosent av verdens produksjonsvolum. Laksoppdrett har de siste åra vært en svært lønnsom bransje, og er i verdi en av de største produksjonene innen global akvakultur. Rekeoppdrett er imidlertid større både i totalverdi og volum. Det gjelder også asiatisk karpeoppdrett dersom man ser de ulike karpeartene samlet. FAO…

Les mer

CalfComfort- Ruralis er partner i et nytt prosjekt

Kalvekos

I dagens samfunn, både innad i landbruket og i samfunnet ellers, er det søkelys på velferd og helse hos produksjonsdyr. Et uttrykk for dette er blant annet Dyrevelferdsprogrammet for storfe som gjelder fra 2022, og som en samla norsk storfenæring står bak. For å dokumentere og evaluere velferd og helse hos dyr, er vanlig praksis…

Les mer

Forutsetninger for vekst i norsk akvakultur

Workers using tablet on aquaponic farm

Norsk akvakultur har vokst fra en sped start med regnbueørret på 1950-tallet til å bli en av landets viktigste eksportnæringer. Norge er i dag ledende innen produksjon av atlantisk laks med over halvparten av verdensproduksjonen. Samlet norsk akvakultur utgjør imidlertid bare 1,7 prosent av verdens produksjonsvolum. Lakseoppdrett har de siste åra vært en svært lønnsom…

Les mer

Nå kan du teste om ny teknologi er moden for å tas i bruk

NMBU sin landbruksrobot ORL

Skrevet av Bjørg Bruset. Den nye balanserte modenhetskalkulatoren skal hjelpe utviklere, utstyrsforhandlere, inkubatorer og rådgiverer med å vurdere et produkts teknologiske, markedsmessige, juridiske, samfunnsmessige og organisatoriske modenhet. Modenhetskalkulatoren kan brukes fritt av alle interesserte. Resultater kan siteres som «Ruralis modenhetskalkulator». Kalkulatoren er utviklet med utgangspunkt i jordbruksteknologi, men kan anvendes til et bredt spekter teknologier.…

Les mer

Hva skjedde av opplæring av trønderske skogeiere i 2018?

Trønderske skogeiere

Tallene er presentert i det nye notatet 3/21 om kunnskaps- og kompetansesystemet for skogbruk i Trøndelag.  De ni skogbruksaktørene som ga Follo informasjon om hvilke opplæringstilbud de hadde hatt i 2018, var: Skogkurs, Allskog, SB Skog, Skogselskapet i Trøndelag, Fylkesmannen (nå Statsforvalteren), pådriverprosjektet Orkla skogforum & Ytre kyst, Pådriverprosjektet Namdal, Steinkjer kommune og Grong kommune.…

Les mer

Bærekraftig matproduksjon krever ny og smart teknologi

Geit med Nofence-klave

– Det er liten tvil om at verden står overfor store endringer og utfordringer knyttet til befolkningsvekst, matproduksjon og klimaendringer. Dette innebærer blant annet at måten vi driver landbruk på også vil måtte endres. Landbruket må tilpasses et endra klima samtidig som det skal kunne produsere mer mat for en økende befolkning. Da må vi…

Les mer

Avspark for utvikling av nye løsninger i fôrsystemet

Laksefôr kan bli menneskemat

Møtet ble avholdt virtuelt nå i desember, etter at koronasituasjonen tilsa at et fysisk oppstartsmøte ikke lot seg gjennomføre. Energien og engasjementet blant de opp mot 50 deltagerne var likevel høyt, og alt ligger til rette for et videre samarbeid som både er faglig innovativt og høyst aktuelt for politikk og næring. Prosjektet Susfeed ledes av Ruralis og…

Les mer

Har vi kunnskapen Bygde-Norge trenger?

I den ene skålen finner vi gjerne mediesaker som forteller historien om suksessbygda som har knekt innflytterkoden, med boligpriser som overstiger de man finner i byen. I den andre historien forteller om gamlisbygda uten barn. Optimist-historien har noe for seg, det viste Distriktsnæringsutvalget oss. Verdiskapingen i distriktsnæringslivet har vokst sterkt og produktiviteten i næringslivet er…

Les mer

Ny bok: Utmark i endring

Frode Flemsæter presenterer boken Utmark i endring på Litteraturhuset i Trondheim. Foto: Odd Roger K. Langørgen

“Utmark i endring” tar for seg flere høyaktuelle temaer for utmarka, blant annet rovdyrforvaltning, reindriftsnæring, vindkraft, utmarksbeite, hytteutbygging og rettigheter. Forskerne Frode Flemsæter (Ruralis) og Bjørn Egil Flø (Nibio) er redaktører for artikkelsamlingen, og de håper boken treffer bredere enn bare fagmiljøet. Bred interesse  – Denne boka tar for seg et tema som ikke er…

Les mer

Nordisk konferanse for ruralforskning arrangeres i Finland til våren

Tahko

Den nordiske konferansen for ruralforskning er et tverrfaglig forum med fokus på forskning som er relevant for de nordiske landene. Konferansens nettside, med viktige datoer, øvrig informasjon og etter hvert mulighet for registrering, finner dere her: https://sites.uef.fi/ruralities/ Vi gjør oppmerksom på at fristen for å levere forslag til arbeidsgrupper er 12. desember 2021.

Les mer

Hvorfor i all verden flytter unge til Sogndal?

I dag publiserte NRK saken fra Sogndal- med utgangspunkt i Victor Normans triste report om fremtiden for distriktene og hvordan noen steder skiller seg ut. Et av dem er altså Sogndal. Hør podcasten fra Ekko på NRK Radio om Sogndal med kommentarer fra direktør Svein Frisvoll i Ruralis. https://radio.nrk.no/podkast/ekko_-_et_aktuelt_samfunnsprogram/l_afb60faa-8952-49ef-b60f-aa895239ef56

Les mer