«Den gode bonden» motiveres av mer enn penger

Melkebonde med robot

Presset på jordbruket i Norge øker, både økonomisk og sosialt. Derfor vil kulturell motivasjon for å bevare kulturlandskap og biologisk mangfold sannsynligvis bli stadig viktigere. – I mange tilfeller har forskere lurt på hvorfor bønder fortsetter å drive gårdene sine når det ikke ligger mer penger i jordbruket. «Den gode bonde-tilnærmingen» hevder at bønder forblir…

Les mer

Mer dynamisk jordleie

dscn0269

Vi har 160.000 landbrukseiendommer med dyrkajord og 38.000 aktive bønder. Forskjellen mellom hvem som eier og hvem som driver er altså stort. To av tre bønder leier i dag jord av andre gårdsbruk for å drive jordbruk. De leier som oftest jord fra landbrukseiendommer som ikke lenger er en egen bedrift. Av det totale jordbruksarealet…

Les mer

Europadagene 2020

Grip mulighetene Europadagene gir! Tema for de ulike dagene: Medlemsmandag Partnerskaps- og utvekslingstirsdag Innovasjonsonsdag Sirkulærbyggtorsdag Biofredag Les mer om programmet og meld deg på via denne siden.   Europadagene koordineres av Trøndelags Europakontor, og blir arrangert i samarbeid med EUs delegasjon til Norge, Trøndelag Fylkeskommune, Fylkesmannen i Trøndelag, Nord Universitet, Norges Forskningsråd, Diku, Bufdir, Trondheim…

Les mer

Utvikler modeller for mer klimavennlig landbrukspolitikk

Farmer in wheat field

Europeisk landbrukspolitikk skal bidra til å nå målene i Parisavtalen. Det krever en ny generasjon modellverktøy for å utrede konsekvensene og for å gi et bedre grunnlag før beslutninger tas. MIND STEP er et EU-prosjekt finansiert av Horisont 2020 som skal utvikle slike nye verktøy. Klima, bærekraft og økosystemtjenester – EU-kommisjonen har nettopp vedtatt en…

Les mer

Omfordeling av arealer vil lønne seg

Mindre traktorkjøring: En mer hensiktsmessig fordeling av jordbruksareal mellom bruk er bra både for bondens lommebok og miljøet, mener artikkelforfatterne.

Strukturutviklingen i norsk jordbruk fører til stadig færre bruk. Siden jordbruksarealet forblir noenlunde uendret, øker gjennomsnittsstørrelsen av de gjenværende brukene år for år. Det betyr flere teiger per bruk, mer kjøring langs vei, høyere kostnader og økte utslipp av klimagasser. I prosjektet LANDFRAG har vi beregnet hvor mye norsk jordbruk kan spare ved en mer…

Les mer

Historien bak grønne suksesser

Grønne Folk lager lekre ferdigretter av grønnsaker som ingen andre bruker. Minst 30 prosent av produksjonen av grønnsaker ble kastet på grunn av skader eller ukurant størrelse. Det ga gründer Ragnhild Eggen Viken ideen om å skrelle og kutte grønnsakene, så ingen ser om en gulrot har skader eller er for stor eller for liten.…

Les mer

Demensomsorg på gård

Illustrasjon: Headspin

Av Liv Jorunn Hind, NIBIO. Brukere av tjenesten dagaktivitetstilbud på gård er de som fremdeles er friske nok til å bo hjemme. Det meste av hjemmeomsorgen ytes av ektefelle eller familie, men å bo sammen med noen med demens kan være svært krevende. For å opprettholde de pårørendes evne til å yte omsorg, er det…

Les mer

Jordvernet, mangesysleri og EU

I Norge har landbrukspolitikken vært et viktig redskap for å sikre aktivitet og bosetting over hele landet, og bosetting blir dermed middelet for å utnytte jordressurser fra sør til nord. Slik er jordvern, landbrukspolitikk og distriktspolitikk blitt tre sider av samme sak. Den norske landbrukspolitikken er en historie om å se sammenhengen mellom ressurser, matproduksjon…

Les mer

Nordisk beredskapspakt for mat og medisin?

Mother puts her son a face protective mask outdoors. Coronavirus, illness, infection, quarantine, medical mask, COVID-19.

Koronapandemien har lært oss at samfunn er særs sårbare utan sterk beredskap. Forstyrringar i internasjonal handel kan råka både liv, helse og samfunnsøkonomi etter som vi er heilt avhengige av globale handelsvegar for avgjerande ressursar som medisin, mat og innsatsvarer til matproduksjonen. Ein lærdom av koronapandemien er at ansvaret hamnar på nasjonalstatane. Mange nasjonalstatar –…

Les mer

Norske landbruksarealer: Er vi rustet for fremtiden? Bondens puslespill med jordlapper

bonden_landfrag

Målet med konferansen er å løfte fram jordbruksarealene som grunnleggende ressurs i norsk landbruk, og sette søkelys på den viktige relasjonen mellom eierne av jord, og de stadig flere leierne.         Tid: 12. november 10-14 Sted: Microsoft Teams konferansemodul Gratis, åpent for alle, påmelding gjøres her innen 11. november. Åpningstalen vil holdes…

Les mer

Ruralis setter dagsorden om jordvern

Skjermdump jordverndebatt

Hvordan skal Trondheim vokse? var temaet for møtet, og første del av debatten handlet om jordvern og bygging på matjord. Vinge forsker på kunnskap og konflikter i forvaltning av arealer, og i doktorgraden utforsket hun de sosiale vilkårene for jordvern i politikk og planlegging. Alle mener at jordvern er viktig. Likevel blir dyrkajorda bygd ut.…

Les mer

Ny bok: Distriktsopprør – Periferien på nytt i sentrum

Distriktsopprør omslag

Konklusjonen i denne boka er at det er ikkje eitt, men mange distriktsopprør som ulmar her i landet. Felles for alle er at dei tappar politisk energi ifrå motsetninga mellom sentrum og periferi, som den verdsberømte norske statsvitaren Stein Rokkan i si tid påviste var ei grunnleggande konfliktlinje i norsk politikk. Forfattarane i denne boka…

Les mer

Den norske staten og maktas logikk

Norsk landbrukslandskap

Men om ein ser etter, så ser ein også gardsbruka og dei småe bygdesentera spreidde mellom fjella og fjordane heile vegen frå nord til sør. Når ein ser dette, ser ein også den norske populismen frå lufta, anarkistisk fridom langs ei reiseleid. «Nå må du lære deg å bli ånntli populist, Trygve», sa Thomas Seltzer…

Les mer

Kommuneøkonomi på jordet

Heidi Vinge

En lokalpolitiker kan ha rundt 1000 sider saksdokumenter til ett møte. Da lokker det glansede papiret fra konsulentene som lover lavere klimagassutslipp, lavere boligpriser og økt skatteinngang. Vi kan kanskje ikke forvente at politikerne velger å ta vare på matjorda når de fristes av økonomisk gevinst på kommunebudsjettet. Se for deg at du er politiker…

Les mer

Ny forsker analyserer økonomien i landbruket

Klaus Mittenzwei

Mittenzwei har doktorgrad i landbruksøkonomi fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og skrev avhandling om institusjonell økonomi og landbrukspolitikk. Ved hjelp av kvantitative modellbaserte verktøy har han forsket på ulike sider ved norsk og internasjonal landbrukspolitikk, som importvern, nasjonale støtteordninger og klimapolitiske virkemidler. Han har publisert en rekke artikler i internasjonale tidsskrifter, samt bokkapitler,…

Les mer

Korleis møte distriktsopprøra?

Illustrasjonsbilde: Colourbox

Den velkjente motsetninga mellom sentrum og periferi skaper stadig nye opprør i Distrikts-Norge. Kvinnene formar gerilja og går i bunadstog imot nedlegging av fødetilbod, og Senterpartiets Slagsvold Vedum flyg høgt på målingane med sin motstand imot kommunesamanslåing og sentralisering. Det ulmar eit opprør i Distrikts-Noreg. Ute i verda ser vi liknande opprør. Sinte røyster frå…

Les mer

Koronavirus – viktig informasjon fra Ruralis

NTNU Dragvoll Idrettsenter Foto: Odd Roger K. Langørgen

NTNU har besluttet å stenge byggene sine som vi har kontorer i. Vi har alle hjemmekontor for tiden og følger rådene til Folkehelseinstituttet og myndighetene. Send oss gjerne en mail til post@ruralis.no, skriv til oss på Facebook eller besøk oss på www.ruralis.no for direkte kontaktinformasjon til våre ansatte.

Les mer

Sjekk hvor smart landbruksteknologien er

NMBU sin landbruksrobot ORL

Ruralis har kartlagt nesten 40 ulike nye høyteknologiske produkter som er aktuelle for norsk landbruk. Arbeidet har resultert i et notat, og det beskriver en metodikk som forklarer hvor langt utviklingen av teknologiske nyvinninger, for eksempel droner, roboter og sensorer, har kommet. Notatet er blitt et verktøy som vurderer produktet som helhet, ikke bare selve…

Les mer