Krevende men mulig å bli selvforsynt med mat

– Potensialet for å øke graden av selvforsyning fra norsk jordbruk er stort, men det kommer ikke av seg selv. Det krever at både bonden og forbrukeren er villige til å omstille seg, sier Ruralis-forsker Klaus Mittenzwei. Han er en av forfatterne av en ny rapport Ruralis og NIBIO har skrevet på oppdrag av det…

Les mer

Nytt prosjekt skal knekke koder for bedre dyrevelferd

Å fremme god dyrevelferd er lovfestet og et sentralt mål for norsk husdyrnæring. Samtidig er dette med på å berettige at myndighetene gir økonomisk støtte til bøndene. Til tross for et omfattende regelverk, og at Mattilsynet gjennomfører rutinemessige inspeksjoner på gårdsbruk, er det fortsatt utfordringer knyttet til dyrevelferd i husdyrnæringa. – I Welfarm skal vi…

Les mer

Opent brev til landbruks- og matminister Borch

Du har fått store utfordringar på bordet. Du skal oppfylle Hurdalplattforma, du skal koma overeins med organisasjonane i næringa og du skal få Bondeopprøret til å stilne. I Hurdalplattforma står det mellom anna at «Regjeringa vil leggje fram ein forpliktande og tidfesta plan for å tette inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet…» og at opptrappinga…

Les mer

Levende landbruk og mindre kjøtt, ja takk!

– Forutsetningen er at tilskuddene til jordbruket i større grad premierer bruken av areal enn antall husdyr. Det vil føre til færre dyr, og at bonden bruker mer areal av gras per melkeku, ammeku og sau, sier Mittenzwei. Klimakur mot kjøtt Klimakur 2030 inneholder en rekke tiltak for å redusere utslippet av klimagasser fra blant…

Les mer

Jordleie og jordbruksinntekt

I den siste tiden har det pågått en diskusjon blant annet i Nationen om hvordan man kan få til en hensiktsmessig omfordeling av jordbruksareal for å spare kostnader og utslipp av klimagasser. Jordleie øker, og det er lite som tyder på at trenden vil snu med det første. Mens jordleie påvirker det økonomiske resultatet på det enkelte…

Les mer

Digitalt møte om landbrukshelse, i en nordisk kontekst

Psykisk helse i landbruket

Nordisk møte om landbrukshelse- hva er viktige tema i dag og hva vil bli viktige tema framover? Høstens viktigste møte og digitale møteplass om landbrukshelse i en nordisk kontekst.      Tidspunkt: 4. november 2020, klokka 10.00-12.00 og 5. november, klokka 10.00-12.00. Lenke for påmelding Frist for påmelding 31.oktober. Lenke for oppkobling vil bli sendt ut pr e-post til de…

Les mer

Distriktspolitisk landskonferanse: en dag med periferien i sentrum

By og land, hand i hand var Arbeiderpartiets slagord i 1933. Med årene er klisjeen blitt stadig mer slitt, og i stedet opplever mange at staten melker distriktene og overstyrer den lokale folkeviljen. Under og bak en rekke distriktsopprør kommer den varige konfliktlinjen mellom sentrum og periferi til syne. På konferansen lanserer forfatterne av boka…

Les mer

Klimakrangel om rødt kjøtt

Diskusjonen rundt rødt kjøtt og klima har over tid tilspisset seg, og partene sitter godt plassert i hver sin skyttergrav. Den nasjonale spørreundersøkelsen «Trender i norsk landbruk» viser at stadig flere bønder er uenige i at redusert kjøttforbruk er et godt klimatiltak. Faren med en polarisert og ensporet debatt er at alle blir stående igjen som…

Les mer

Hvor går de etter korona?

Da Erna Solberg 12. mars annonserte at Norge ville innføre kraftige reiserestriksjoner, var det åpenbart at dette også ville få store konsekvenser for norsk matproduksjon. Stengte grenser ville ført til mangel på arbeidskraft i den mest arbeidskrevende sesongen for landbruket. Etter hvert lempet regjeringen på restriksjonene og tilrettela for arbeidsinnvandring fra EØS-land, og senere også fra…

Les mer

Tenker nytt i Levende laboratorium

«Levende laboratorium», eller Living Lab på engelsk, omfatter ulike måter å organisere personer, bedrifter, offentlig forvaltning eller organisasjoner på. Hensikten er kollektivt å løse et problem eller utvikle en mulighet. Gjennom EU-prosjektet AgriLink har forskere fra Ruralis brukt et «Levende laboratorium» til å identifisere sentrale vilkår som enten må være til stede eller må defineres…

Les mer

Sauebønder får gevinst av radiobjeller

For å redusere tap av sau til rovdyr, startet Fylkesmannen i daværende Sogn og Fjordane i 2010 et prosjekt hvor kjøp av radiobjeller ble subsidiert. Forutsetningen var at beite- eller sankelag søkte på vegne av medlemmene. De fleste sauebønder er medlemmer av et sankelag med felles utmarksressurser, og tradisjonelt har lagene samarbeidet om å finne…

Les mer

Fire av ti bønder frykter dårligere tider

– Etter 2016 har tendensen vært at en større andel av bøndene oppgir at det økonomiske resultatet fra gårdsdrifta har endret seg i negativ retning. Det er mer sannsynlig at eldre bønder oppgir at de tror det økonomiske resultatet vil endre seg i negativ retning sammenlignet med yngre bønder, sier forsker Alexander Zahl-Tanem i Ruralis.…

Les mer

Nøytrale gir viktige råd om melkerobot

Ku i VMS fra Delaval

Studien ble gjennomført i Trøndelag, der en stor andel bønder bruker melkerobot. Den viser at situasjonen har endret seg siden starten på århundret, og at de tradisjonelle rådgiverne som Tine, men også i noen grad Norsk Lanbruksrådgivning og regnskapskontorer, er blitt viktige for de som tar i bruk melkerobot i dag. Tidlig på 2000-tallet tok…

Les mer

Ruralis tar nytt steg ut i Europa

Trøndelags Europakontor er basert i Brussel og kobler Trøndelag og Europa. Medlemmene får hjelp til å delta i den europeiske satsingen på å bygge kunnskap, søke nye løsninger og påvirke utformingen av politikk. I tillegg skal kontoret bidra til aktiv dialog med medlemmene for å ha oversikt over behov og prioriteringer inn mot EU og…

Les mer

Ruralis-artikkel i anerkjent tidsskrift

Funnene som omtales i artikkelen The impact of wolves on psychological distress among farmers in Norway stammer fra en nasjonal spørreundersøkelse blant norske bønder og dybdeintervjuer med sauebønder i pressområder. Undersøkelsen viser at sauebønder som bor i områder med ulv har høyere grad av symptomer på angst og depresjon enn øvrige bønder, og dybdeintervjuene støtter…

Les mer

Samanbrot i matvaresystema?

Slakteindustrien i fleire europeiske land har kapasitetsproblem på grunn av at dei har fått inn smitte blant arbeidarane. Russland har stansa all korneksport fram til 1. juli og Vietnam har stansa eksporten av ris. I Aust-Afrika har ørkengrashoppene formeira seg kraftig og store svermar kan øydelegge avlingane i seks austafrikanske land. No skjelv styresmaktene på…

Les mer

Hvordan landbruket havnet på klimadefensiven

NRF ku. Foto: Odd Roger K. Langørgen

Ved utgangen av forrige tiår var verden på vei ut av en serie kriser, samtidig som landbruksminister Lars Peder Brekk la frem en stortingsmelding om landbruk og klima. Landbruket skulle være en del av klimaløsningen, og var virkelig på offensiven. I dag er søkelyset på klimatiltak i landbruket kanskje sterkere enn noensinne, men næringa har etter…

Les mer