Bioøkonomien er på vei – er vi med?

Meat cultured in laboratory conditions from stem cells

Folkets meninger kan få stor betydning for overgangen fra oljeøkonomien til en bioøkonomi, da det til syvende og sist er norske forbrukere og borgere som muliggjør både markedet for og styringen mot en bioøkonomisk omlegging. En nasjonal bioøkonomi-strategi ble lansert i 2016. Selv om utviklingen kanskje ikke går så raskt som forventet, så er vi,…

Les mer

Forhandling om matjord

veiarbeid

I noen områder har nedbyggingstakten av god matjord vært spesielt høy, som på Jæren, i Trøndelag og flatbygdene på Østlandet. Produksjon av mat er ikke blitt mindre viktig. Hvorfor er det slik at nedbyggingen kan fortsette? Politikken om de multifunksjonelle kvalitetene fra landbruket, slik som kulturlandskapene, biologisk mangfold og andre offentlig goder har viket for…

Les mer

Smart jordbruk – smart for hvem?

Agriculture drone fly to sprayed fertilizer on the corn fields

Jordbruket er i stor grad preget av teknologioptimisme. Et siste skudd på stammen er smart jordbruk, eller smart farming. Analyser av store datamengder kombinert med automatiseringer, robotiseringer og droner kan gi jordbruket et løft framover, og løse en rekke av de utfordringene både bonden og jordbruket står ovenfor. Det er likevel ikke gitt hvem som…

Les mer

Ikke juks i rapport om pelsdyrnæringen

Sølvrev

I april presenterte Ruralis en rapport om konsekvenser for distrikt og lokalsamfunn ved avvikling av pelsdyroppdrett (Ruralis-rapport 4/2019). Hovedkonklusjonen var at det med dagens priser på skinn, og slik det har vært de siste fem årene, vil en avvikling av pelsdyrnæringen ha begrensede økonomiske konsekvenser for distrikt og lokalsamfunn. Rapporten var skrevet på oppdrag fra…

Les mer

Å putla i molda over ein kaffikopp på kontoret

girl drink espresso coffe from small cup

Så sat me der, midt på blanke føremiddagen, tre vaksne gardsgutar kring kaffibordet på jobben i tjukkaste byen. Me hadde kvar vår kopp kaffi, rett nok ikkje caffè latte, men likevel. Det kvite motlyset frå sommardagen skein inn frå vindauget, tvers gjennom sjelene våre, og alle tre heldt me hendene stramt om kaffikoppane, som for…

Les mer

Når forskningen utfordrer verdiene våre

Student

Heldigvis er det slik at nordmenn flest har høy tillit til forskning. Likevel er det slik at forskning på sterkt verdiladede, som for eksempel om vaksiner, genteknologi eller i rovdyr- og pelsdyrspørsmål, er det vanskeligere å være nøytral leser og bruker av forskningen. Etter om lag 20 år som aktiv forsker, er jeg nå så…

Les mer

Vann i bassenget, vind og det grønne skiftet

Roan Vindpark

Vannkraft-Norge produserer mer fornybar energi enn vi forbruker. Samtidig har vi forpliktet oss overfor EU til å øke vår produksjon av fornybar energi. Dilemmaene og paradoksene står i kø. Vi må være forberedt på at det grønne skiftet ikke nødvendigvis blir vakkert. Landskapsmessig har reindriftssamer beskrevet det som det «det brune skiftet». Sammen med kollega…

Les mer

Eit brot med bøndene vil smerte meir enn ribbeinsbrotet

Olaug V. Bollestad, Kristelig Folkeparti, Rogaland

Denne kronikken stod på trykk i Adresseavisen og på adressa.no den 14.05.2019. Tirsdag 7. mai kom tilbodet til bøndene frå staten i jordbruksoppgjeret og landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) la akkurat ein milliard på forhandlingsbordet, på krona likt med det Jon Georg Dale tilbaud for eitt år sia. I fjor var det overraskande høgt…

Les mer

Ny rapport: Samhandling og tjenesteyting i Rana-regionen

Nesna Kommune. Foto: Colourbox

Ruralis har undersøkt hvordan regionens befolkning benytter regionssenteret og omlandet, hvordan ansatte på ulike nivåer i kommunen vurderer og jobber med samhandling og interkommunale samarbeid, samt hvordan næringslivet og regionens næringsfora vurderer hva som er hensiktsmessig å jobbe med fremover. På bakgrunn av dette diskuteres hva som kan være hensiktsmessig, fremtidig samhandling innenfor regionen. Ranaregionen,…

Les mer

– Eit klassisk raudgrønt krav til ei blå regjering

Reidar Almås

– Eit klassisk raudgrønt krav til ei blå regjering. Men det betyr ikkje at seniorforskaren ved Ruralis meiner landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) vil få eit lett løp. – Eit av argumenta til partiet for å gå i regjering var distrikts- og landbrukspolitikken. No må ho leve opp til avtalen Jon Georg Dale (Frp)…

Les mer

Konsentrert bondemakt: – Distrikta må lære av trønderane

Portrett av Reidar Almås

Bondemakta blir i aukande grad samla i sentrale strøk i Trøndelag og rundt Oslo. Det er ikkje tilfeldig, ifølgje landbruksforskar, som ber distriktsbønder lære av trønderane. Trøndelag og områda rundt Oslo har omtrent halvparten kvar av styreleiarane i dei største bondeorganisasjonane og landbrukssamvirka. Det viser ein gjennomgang Nationen har utført. Dei tre andre landsdelane er…

Les mer

Den femte landbruksrevolusjonen

Våronn i Trøndelag

Fire innovasjonar har revolusjonerte landbruket i det tjuande hundreåret: Forbrenningsmotoren, Haber-Bosch-prosessen som hentar nitrogen frå lufta, innføringa av avlsgenetikk i planteproduksjon og husdyrhald og utviklinga av kjemisk kamp mot skadegjerarar og sjukdom på planter og dyr. No er ein femte innovasjon undervegs, under mange namn: Det grøne skiftet, klimasmart landbruk, berekraftig intensivering, sirkulær bioøkonomi. Dampmotoren…

Les mer

Flertall, mindretall, beitedyr og rovdyr

Ulver

Basert på funn om psykiske belastninger hos husdyreiere fra forskningsprosjektet «Beiteressurs, rovdyr og lokalsamfunn», skrev Ruralis-forsker Zahl-Thanem et innlegg i Nationen 20. mars med tittelen «folk flest ser rovdyr i avisa». Folk flest ser rovdyr i avisa Hovedpoenget var at de mange henvisningene til at «flertallet ønsker rovdyr» ikke må tjene som avfeiing av situasjonen…

Les mer

Pelsdyravviklingen vil ikke ha like store økonomiske konsekvenser som først antatt

Rev i bur

Målet med denne utredningen har vært å undersøke og vurdere hvordan lokalsamfunn med pelsdyrfarmer vil påvirkes av regjeringens foreslåtte avvikling av pelsdyroppdrett innen 1. februar 2025. Det forekommer mange ulike tall og beregninger om næringen og vi presenterer her bakgrunnen til de ulike resultatene. Pelsdyrnæringen i Norge I dag er det 167 pelsdyrfarmer som er…

Les mer

Forskere: Staten kan subsidiere biodrivstoff i landbruket med fossile avgifter

Biodiesel

Fredag presenteres delrapporten i prosjektet som undersøker «bærekraft og klimagevinst ved overgang til fullraffinert fornybar biodiesel i norsk jordbruk». Det er forskere ved Ruralis – institutt for rural- og regionalforskning i samarbeid med blant annet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) som har arbeidet med rapporten. Innovasjon Norge er oppdragsgiver for prosjektet. Prosjektleder Bjørn Eidem…

Les mer