Ser etter lederen som tar Ruralis fremover

Styreleder Riche Vestby.

Etter fem år som daglig leder for Ruralis, takker Harald Lein for seg. – Styret er lei for at Harald har sagt opp sin stilling, men vi ser på dette som en mulighet til å finne en kandidat som tar Ruralis fremover. Vi gleder oss til å møte kandidater til stillingen, sier styreleder hos Ruralis,…

Les mer

Tenk om igjen om modernisering av jordbruket

Illustrasjonsbilde: Odd Roger Langørgen

De seks artiklene i spesialnummeret av Journal of Rural Studies, hvor Hilde Bjørkhaug og Karlheinz Knickel er gjesteredaktører, utforsker betydningen av modernisering i jordbruket, og hvilke strategier som kan utvikles for å imøtekomme og være mer robust for endring. – Artiklene ser på samspillet mellom modernisering, bygdeutvikling og tilpasning på små- og mellomstore bruk, som havner…

Les mer

Kortreist skolemat gir bedre læring og styrker lokalsamfunn

Illustrasjonsbilde: Colorbox

Det er konklusjonen i en rapport fra FAO (Food and Agriculture Organization) og WFP (World Food Programme), som seniorforsker Maggi Brigham ved Ruralis har vært med på. Rapporten ser på lav- og mellominntektsland. I underkant av 400 millioner barn verden over er i dag dekka av program for mat i skolen, og stadig flere land…

Les mer

Nytt prosjekt: Kommunesammenslåing og demokrati

Kristiansund. Foto: Colorbox

Ruralis skal undersøke den politiske organisering før og etter kommunesammenslåinger på 2000-tallet. Vi skal undersøke hvilke endringer som har skjedd i politisk organisering, og hvordan dette har vært begrunnet. I tillegg skal vi undersøke ordninger for nærdemokrati og innbyggermedvirkning som benyttes i disse sju sammenslåtte kommunene:   Harstad (tidligere Harstad og Bjarkøy) Bodø (tidligere Bodø…

Les mer

Til Madrid for å holde masterclass

Erika Palmer

Forskeren tar turen til Spania i uke 16 for å forelese om systemdynamikkanalyse, det sosiokulturelle fundamentet i organiserte system og etikk innenfor ingeniørfag. – Det blir en blanding mellom samfunnsvitenskap og ingeniørverdenen. Jeg gleder meg veldig, spesielt til å snakke om etikk innenfor ingeniørfag. Dette er et tema man nesten aldri snakker om. Mange tror…

Les mer

Skal kartlegge blomster og bier i byene

Illustrasjonsbilde: Ragna Bye Winge

Biene spiller en nøkkelrolle i for plantelivet, men urbanisering gjør at naturmangfoldet havner under press. Etter hvert som byene vokser og fortettes, og enger erstattes med parkeringsplasser, blir de gjenstående grøntområdene desto viktigere for biene. – Heldigvis er det en økt interesse både blant folk flest og byplanleggere for å skape egnede leveområder for blomster…

Les mer

Lokal tilknytning er viktig for matspesialitetene

Det er blant funnene i kapittelet, «Quality as a competitive advantage for the rural food industry», sier Egil Petter Stræte har skrevet til boka «A stakeholder approach to managing food». Kapittelet ser på viktigheten av det rurale i matspesialitetsmarkedet. Et av elementene i det rurale er historiene som ligger bak stedet hvor maten er produsert. –…

Les mer

Norske bønder tør ikke satse på klima

Illustrasjonsfoto gårdsbruk 2007 EPS

Norske bønders engasjement rundt klimatiltak er begrensa, viser en ny forskningsrapport. – Bøndene opplever at de politiske signalene er uklare, og at de oppmuntres til å gjøre dyre klimatiltak, uten å vite hva de får igjen for investeringene, sier Frode Flemsæter, som er forsker ved Ruralis. Sammen med kolleger har han intervjuet 14 norske bønder om…

Les mer

Nytt prosjekt: Utmark i endring

Ruralis leder et nettverksprosjekt, der hovedmålsettinga er å føre forsking, forvaltning, industri og brukere tett sammen for bærekraftig innovasjon i utmarka. Nettverket hadde oppstartsmøte 27. februar. – I løpet av en toårsperiode skal nettverket arrangere en serie med fagseminar der brukere, forvaltere, forskere og folk flest, møtes for å drøfte aktuelle og sentrale tema som…

Les mer

Får oppmerksomhet i topptidsskrift

Erika Palmer bidro til tidsskriftsartikkelen, som nå er plukka opp av det verdenskjente tidsskiftet Nature. Forskerteamet Palmer var en del av,  studerte den latinamerikanske sivilisasjonens kollaps gjennom systemdynamikkanalyse. Forskerne har blant annet kombinert eksisterende data fra arkeologer, med matematiske modeller. Befolkningsøkninga den i den gamle sivilisasjonen gjorde at det måtte produseres mer mat, som førte…

Les mer

Stort potensiale i tindeturisme

Det viser en fersk masteroppgave av Rebekka Armstrong Fretheim, som har sett på hvordan tindeveiledning kan gi lokal og regional utvikling. Ved å spesialisere seg innafor nisjemarkedet for opplevelser, bidrar tindeveiledere til å synliggjøre Distrikts-Norge, og å profilere et bærekraftig reiseliv, viser studien. – De fremmer lokal, sosial og kulturell verdi til lokalsamfunnene, samtidig som…

Les mer

Teknologi og samfunn på lag i bioøkonomien

Ny teknologi gir nye muligheter i bioøkonomien, men uten samfunnet med på laget kommer Norge til kort i overgangen til en sirkulær bioøkonomi. Det var kimen i innleggene fra Ruralis på årets konferanse. – Overgangen til bioøkonomien, altså en økonomi basert på grønne, fornybare ressurser i stedet for sorte karboner, krever at politikken og aktørene…

Les mer

Ser uante muligheter i enkel teknologi

Solfangere er kjernen i forskningsprosjektet SOLTØRK, som ser på hvordan ny solenergiteknologi kan gi folk i rurale områder i Mosambik inntekter og forhindre matsvinn. – Prosjektet ser på hvordan solfangerteknologi kan brukes til å konservere frukt til syltetøy- og juiceproduksjon i rurale strøk av Mosambik. I dag gjør varmen at mye av fruktrikdommen går til…

Les mer

Bør involvere de med lavest forventninger til bioøkonomien

Det er viser en tidsskriftartikkel om forventninger i den norske bioøkonomien, som er skrevet av Lillian Hansen og Hilde Bjørkhaug. Studien ser blant annet på bioteknologi, industri, jordbruk, skog, fiskeri og akvakultur i Norge. Jordbrukssektoren er den av primærnæringene som i minst grad lar seg rive med, mens man innen akvakultur er spesielt positive til…

Les mer

Skogen trenger aktive pådrivere

Skogsmaskiner

Det er konklusjonen i en rapport om skogeierretta oppsøkende virksomhet i kystfylkene, skrevet av Gro Follo. I rapporten forstås pådriving som en persons egeninitierte oppsøking av skogeiere med mål om å øke den skoglige aktiviteten i skogeiers skog. – Rapporten viser tydelig at pådriving øker aktiviteten i skogen, eksemplifisert ved rapporter fra pådriverarbeidet i Trøndelag.…

Les mer

Opplever økt kompetanse og godt samhold

87 prosent av bøndene i Trøndelag mener de får det faglige påfyllet de trenger, viser Ruralis trendundersøkelse for Trøndelag. Landbruksdirektør hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Tore Bjørkli, opplever kompetansenivået i Trøndelag som godt. – Kompetansenivået er generelt bra, selv om det varierer litt fra område til område og fra produksjon til produksjon. Noen er litt mer…

Les mer

Ny ansatt: – Erika gir oss noe helt nytt

Erika Palmer

Palmer disputerte ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Systems engineering applied to evaluate social systems: Analyzing systemic challenges to the Norwegian welfare state.» Det var flere friere på døra da doktorgraden gikk mot dato for disputas. – Jeg likte bindingene til NTNU veldig godt, men folkene her var det viktigste da jeg valgte arbeidssted. RURALIS…

Les mer

Ny bok: Transforming The Rural

I de siste tiårene har globalisering forvandlet bygdesamfunn og bygdeøkonomier over hele verden. Mye har blitt skrevet av samfunnsforskere om aktører og strukturer som ligger til grunn for disse forandringene og effektene på bestemte sosiale grupper, organisasjoner og næringer. Mindre oppmerksomhet har blitt gitt til de spesifikke globale prosessene som er grunnleggende for nåtidige endringer…

Les mer