En av tre bønder vil ha klimaråd

Tresking av havre

På initiativ fra partene i jordbruksoppgjøret opprettet Norsk landbruksrådgiving (NLR) og Tine i 2021 et tilbud om klimarådgiving rettet mot bønder. Under ordningen kan gårdbrukere søke om tilskudd for å ha mottatt klimaråd, og de får utarbeidet en plan med klimatiltak på eget bruk sammen med utdannede klimarådgivere. NIBIO (prosjektleder) og Ruralis evaluerer den treårige…

Les mer

Ny rapport: Evaluering av pilotperiode for tilskudd til klimarådgivning

NRF ku på beite

Formålet med piloten – og tilskuddsordningen – er at gårdbrukere får rådgiving om gårdens klimaavtrykk og behov for klimatilpasning. Tilskuddet skal bidra til økt kunnskap om klimagassutslipp, karbonbinding og klimatilpasning, med sikte på å gjennomføre klimatiltak. Klimarådgivning ble innlemmet som tiltak i regionale miljøprogram (RMP) som følge av jordbruksoppgjøret 2020, og skal løpe som en…

Les mer

Rapport: Inn på tunet som allmenpedagogisk tilbud: Resultater fra følgeforskning av nasjonal Inn på tunet-pilot i Nordland

Inn på tunet-løftet 2 er den andre nasjonale satsingen på feltet, med Landbruksdirektoratet som gjennomføringsansvarlig. Pilotprosjektet i Nordland var rettet mot elever i grunnskolen, og ble gjennomført i Meløy, Hadsel, Sortland og Vågan. I studien var hovedoppmerksomheten rettet mot hvilke utfordringer innkjøpere av IPT-tjenester møter, hvilken innkjøpskompetanse kommunene har i denne sammenhengen, hvordan innkjøp er…

Les mer

Mange nordmenn sier ja til insekter i dyrefôr

Insekter i dyre- og laksefôr?

Saken ble først publisert i forskning.no og i Nationen.no den 17.06.2024. Bærekraft er et sentralt mål for regjeringa, ikke minst i fôrproduksjon. «Alt fôr til oppdrettsfisk og husdyr skal komme fra bærekraftige kilder og bidra til å redusere klimagassutslipp», heter det Hurdals-plattformen. Hvordan skal de få næring og forbrukere med seg for å oppfylle ambisjonene?…

Les mer

Ny rapport: Enklere samfunnsplanlegging for små kommuner – nye veier til bedre utvikling

Illustrasjonsbilde

Prosjektet, som baserte seg på samskaping med deltakerkommunene, konkluderer med at økt planbevissthet og bedre rolleavklaring er nøkkelen til suksess. Samtidig har prosjektet utviklet ressurser som enkelplanlegging.no for å støtte små kommuner i deres planleggingsarbeid. Midtveis i prosjektperioden ble det utarbeidet en rapport med resultater fra en spørreundersøkelse og intervju med deltakerkommunene. Sluttrapporten inneholder oppsummeringer…

Les mer

Nytt notat: Bærekraftbegrepet og forutsetninger for bærekraftig fôr og fôrråvarer i landbruk og akvakultur

Food Information

Det legges vekt på den historiske utviklingen av FNs bærekraftagenda og elementene som kommer til etter hvert: fattigdom, matsikkerhet, matproduksjon, økonomisk vekst, forurensing, økosystemer, forbruksmønster, artsmangfold og klima. Disse elementene henger sammen på komplekse måter og er i dag uttrykt i FN med 17 hovedmål og 169 delmål. Notatet legger til grunn at en forståelse…

Les mer

Innbyggere med anbefalinger for å bedre dyrevelferden

Bonde med sauene sine

Debatten om dyrevelferd fremstår polarisert og til tider svært høylytt i Norge. Likevel er de fleste av oss tilhørere til denne debatten og ikke deltagere. Hva mener norske innbyggerne egentlig om dyrevelferd, de som verken krangler i Dagsnytt 18 på NRK eller stiller opp i lange nyhetsinnslag på TV blant annet? Hva hadde skjedd om…

Les mer

Ny rapport: Gode avløsere og landbruksvikarer som trives er også godt for jordbruket

Illustrasjonsfoto: Odd Roger K. Langørgen

Skrevet for Ruralis av Bjørg Bruset, kommunikasjonssjef (NINA). Studien viser at de aller fleste avløserne trives i jobben, men vanskeligheter med å rekruttere nye gir grunn til bekymring. De største utfordringene med å rekruttere avløsere og landbruksvikarer er for lav lønn, at det er krevende å jobbe som avløser, ubekvem arbeidstid og delt arbeidsdag. Språk…

Les mer

Ny rapport: Ei gradvis dreiing av landbrukspolitikken

Skrevet for Ruralis av Bjørg Bruset, kommunikasjonssjef (NINA). I regjeringsplattforma til noverande regjering blir det lova å legga fram ein opptrappingsplan for jordbruket, og det har også alt kome auka overføringar til jordbruket over statsbudsjettet dei to siste åra.   Eirik Magnus Fuglestad og Anders Melås har saman med Torbjørn Tufte ved AgriAnalyse skrive ein rapport…

Les mer

Ny rapport: Uoppmerksomhet og «skal bare» er hovedårsaken til ulykker i landbruket

HMS i fokus?

Skrevet for Ruralis av Bjørg Bruset, kommunikasjonssjef (NINA). – Rundt 240 bønder opplever hvert år en ulykke som gir varige fysiske lidelser. I tillegg kommer et høyt, men ukjent antall bønder med slitasjeskader på grunn av høy arbeidsbelastning over tid, sier Brit Logstein, leder for Nasjonalt kompetansesenter for landbrukshelse og forsker ved Ruralis. – Det…

Les mer

Ukrainsk jordbruks største dilemma

Selv om den ukrainske regjeringen særlig fremmer store jordbruksforetak, er situasjonen mye mer komplisert enn som så. Ledelsen i landet står nå overfor et stort dilemma: Skal den fortsette å støtte storskala, eksportorientert jordbruk, som mange beslutningstakere ser som en måte å gjenoppbygge landet etter krigen? Eller skal regjeringen fokusere på det familiebaserte jordbruket, som…

Les mer

God veiledning til elevene kan gi næring i distriktene

Illustrasjonsfoto: Colourbox

En aldrende befolkning og fraflytting er utfordringer som en god del distriktskommuner står overfor eller frykter. Da er det et godt utgangspunkt at mange unge ofte har et positivt forhold til hjemstedet sitt, men hva kan kommunene gjøre for å holde på arbeidskraften? I et ferskt prosjekt har Selbu kommune i Trøndelag, Ruralis og NTNU…

Les mer

Små bedrifter i naturbasert reiseliv sto imot Covid-19

Topptur i Rogaland

– Kvaliteten hos de små naturbaserte reiselivsbedriftene er basert på å legge til rette for å skape relasjoner med turistene. De bruker seg selv og egen kompetanse og kunnskap som en del av opplevelsen. På denne måten sikrer de en unik opplevelse uavhengig av antall besøkende, sier Ruralis-forsker Rita Moseng Sivertsvik. I rapporten Covid-19: Erfaringer…

Les mer

Hva skjedde av opplæring av trønderske skogeiere i 2018?

Trønderske skogeiere

Tallene er presentert i det nye notatet 3/21 om kunnskaps- og kompetansesystemet for skogbruk i Trøndelag.  De ni skogbruksaktørene som ga Follo informasjon om hvilke opplæringstilbud de hadde hatt i 2018, var: Skogkurs, Allskog, SB Skog, Skogselskapet i Trøndelag, Fylkesmannen (nå Statsforvalteren), pådriverprosjektet Orkla skogforum & Ytre kyst, Pådriverprosjektet Namdal, Steinkjer kommune og Grong kommune.…

Les mer

Bærekraftig matproduksjon krever ny og smart teknologi

Geit med Nofence-klave

– Det er liten tvil om at verden står overfor store endringer og utfordringer knyttet til befolkningsvekst, matproduksjon og klimaendringer. Dette innebærer blant annet at måten vi driver landbruk på også vil måtte endres. Landbruket må tilpasses et endra klima samtidig som det skal kunne produsere mer mat for en økende befolkning. Da må vi…

Les mer

Samarbeid gir mer fruktbart vekstskifte i jordbruket

Vekstskifte

Vekstskifte betyr å skifte mellom å dyrke ulike vekster på samme jordstykke. Et variert vekstskifte har positiv effekt både på mengden og kvaliteten på avlingen, og dermed også på det økonomiske resultatet. For å lykkes med økologisk produksjon av åkervekster, er vekstskifte en forutsetning. Vekstskifte mindre vanlig – Innen det mer tradisjonelle jordbruket har allsidig…

Les mer

Skogklynge får nye idéer til å spire

Tømmerlund

Hvordan håndterer bedriftsnettverk utfordringer når de samarbeider om et prosjekt med flere andre aktører? Det ønsket forskerne å finne ut av da de gikk under barken på et prosjekt i regi av Arena skog, som i 2016 var den eneste skog- og treklyngen i Norge som ble tatt opp i det nasjonale klyngeprogrammet. Åtte etasjer…

Les mer