Innbyggere med anbefalinger for å bedre dyrevelferden

Bonde med sauene sine

Debatten om dyrevelferd fremstår polarisert og til tider svært høylytt i Norge. Likevel er de fleste av oss tilhørere til denne debatten og ikke deltagere. Hva mener norske innbyggerne egentlig om dyrevelferd, de som verken krangler i Dagsnytt 18 på NRK eller stiller opp i lange nyhetsinnslag på TV blant annet? Hva hadde skjedd om…

Les mer

Ny rapport: Gode avløsere og landbruksvikarer som trives er også godt for jordbruket

Illustrasjonsfoto: Odd Roger K. Langørgen

Skrevet for Ruralis av Bjørg Bruset, kommunikasjonssjef (NINA). Studien viser at de aller fleste avløserne trives i jobben, men vanskeligheter med å rekruttere nye gir grunn til bekymring. De største utfordringene med å rekruttere avløsere og landbruksvikarer er for lav lønn, at det er krevende å jobbe som avløser, ubekvem arbeidstid og delt arbeidsdag. Språk…

Les mer

Ny rapport: Ei gradvis dreiing av landbrukspolitikken

Skrevet for Ruralis av Bjørg Bruset, kommunikasjonssjef (NINA). I regjeringsplattforma til noverande regjering blir det lova å legga fram ein opptrappingsplan for jordbruket, og det har også alt kome auka overføringar til jordbruket over statsbudsjettet dei to siste åra.   Eirik Magnus Fuglestad og Anders Melås har saman med Torbjørn Tufte ved AgriAnalyse skrive ein rapport…

Les mer

Ny rapport: Uoppmerksomhet og «skal bare» er hovedårsaken til ulykker i landbruket

HMS i fokus?

Skrevet for Ruralis av Bjørg Bruset, kommunikasjonssjef (NINA). – Rundt 240 bønder opplever hvert år en ulykke som gir varige fysiske lidelser. I tillegg kommer et høyt, men ukjent antall bønder med slitasjeskader på grunn av høy arbeidsbelastning over tid, sier Brit Logstein, leder for Nasjonalt kompetansesenter for landbrukshelse og forsker ved Ruralis. – Det…

Les mer

Ukrainsk jordbruks største dilemma

Selv om den ukrainske regjeringen særlig fremmer store jordbruksforetak, er situasjonen mye mer komplisert enn som så. Ledelsen i landet står nå overfor et stort dilemma: Skal den fortsette å støtte storskala, eksportorientert jordbruk, som mange beslutningstakere ser som en måte å gjenoppbygge landet etter krigen? Eller skal regjeringen fokusere på det familiebaserte jordbruket, som…

Les mer

God veiledning til elevene kan gi næring i distriktene

Illustrasjonsfoto: Colourbox

En aldrende befolkning og fraflytting er utfordringer som en god del distriktskommuner står overfor eller frykter. Da er det et godt utgangspunkt at mange unge ofte har et positivt forhold til hjemstedet sitt, men hva kan kommunene gjøre for å holde på arbeidskraften? I et ferskt prosjekt har Selbu kommune i Trøndelag, Ruralis og NTNU…

Les mer

Små bedrifter i naturbasert reiseliv sto imot Covid-19

Topptur i Rogaland

– Kvaliteten hos de små naturbaserte reiselivsbedriftene er basert på å legge til rette for å skape relasjoner med turistene. De bruker seg selv og egen kompetanse og kunnskap som en del av opplevelsen. På denne måten sikrer de en unik opplevelse uavhengig av antall besøkende, sier Ruralis-forsker Rita Moseng Sivertsvik. I rapporten Covid-19: Erfaringer…

Les mer

Hva skjedde av opplæring av trønderske skogeiere i 2018?

Trønderske skogeiere

Tallene er presentert i det nye notatet 3/21 om kunnskaps- og kompetansesystemet for skogbruk i Trøndelag.  De ni skogbruksaktørene som ga Follo informasjon om hvilke opplæringstilbud de hadde hatt i 2018, var: Skogkurs, Allskog, SB Skog, Skogselskapet i Trøndelag, Fylkesmannen (nå Statsforvalteren), pådriverprosjektet Orkla skogforum & Ytre kyst, Pådriverprosjektet Namdal, Steinkjer kommune og Grong kommune.…

Les mer

Bærekraftig matproduksjon krever ny og smart teknologi

Geit med Nofence-klave

– Det er liten tvil om at verden står overfor store endringer og utfordringer knyttet til befolkningsvekst, matproduksjon og klimaendringer. Dette innebærer blant annet at måten vi driver landbruk på også vil måtte endres. Landbruket må tilpasses et endra klima samtidig som det skal kunne produsere mer mat for en økende befolkning. Da må vi…

Les mer

Samarbeid gir mer fruktbart vekstskifte i jordbruket

Vekstskifte

Vekstskifte betyr å skifte mellom å dyrke ulike vekster på samme jordstykke. Et variert vekstskifte har positiv effekt både på mengden og kvaliteten på avlingen, og dermed også på det økonomiske resultatet. For å lykkes med økologisk produksjon av åkervekster, er vekstskifte en forutsetning. Vekstskifte mindre vanlig – Innen det mer tradisjonelle jordbruket har allsidig…

Les mer

Skogklynge får nye idéer til å spire

Tømmerlund

Hvordan håndterer bedriftsnettverk utfordringer når de samarbeider om et prosjekt med flere andre aktører? Det ønsket forskerne å finne ut av da de gikk under barken på et prosjekt i regi av Arena skog, som i 2016 var den eneste skog- og treklyngen i Norge som ble tatt opp i det nasjonale klyngeprogrammet. Åtte etasjer…

Les mer

Matnyttig at bonden og forskeren møtes

Av Silje Kolaas, Oi! Trøndersk Mat og Drikke. 30 ulike aktører er intervjuet av forsker Mads Dahl Gjefsen ved Ruralis. På oppdrag fra Oi! Trøndersk Mat og Drikke har han utredet Grønn Forskning i Midt-Norge (GF). – Det mange ga uttrykk for i intervjuer, var at Grønn Forskning bidrar til å holde oppmerksomhet rundt regionens særegne…

Les mer

Bønder er positive til klimatiltak

Illustrasjonsbilde: Colourbox

Det er mer sannsynlig at yngre bønder vil gjennomføre klimatiltak enn eldre bønder. Andre faktorer som spiller inn er størrelse på gården, inntekt og utdanning. Det går fram av Ruralis-rapporten «Muligheter og barrierer for innføring av klimatiltak på norske gårder». Rapporten presenterer resultater fra spørreundersøkelsen «Trender i norsk landbruk 2020». Her blir bønder spurt om…

Les mer

Små bedrifter tar størst risiko

Woman in Folgefonna glacier

Stadig flere ønsker å oppleve Norge gjennom naturbaserte aktiviteter og opplevelser. I 2018 ble det anslått at det er mellom 2 000 og 3 500 naturbaserte reiselivsbedrifter i landet, og over halvparten viser til at de er i en vekst- eller oppstartsfase. Vanligvis i næringslivet er det de største aktørene som er villige til å ta høyest…

Les mer

Ny rapport: Samhandling og tjenesteyting i Rana-regionen

Nesna Kommune. Foto: Colourbox

Ruralis har undersøkt hvordan regionens befolkning benytter regionssenteret og omlandet, hvordan ansatte på ulike nivåer i kommunen vurderer og jobber med samhandling og interkommunale samarbeid, samt hvordan næringslivet og regionens næringsfora vurderer hva som er hensiktsmessig å jobbe med fremover. På bakgrunn av dette diskuteres hva som kan være hensiktsmessig, fremtidig samhandling innenfor regionen. Ranaregionen,…

Les mer

Pelsdyravviklingen vil ikke ha like store økonomiske konsekvenser som først antatt

Rev i bur

Målet med denne utredningen har vært å undersøke og vurdere hvordan lokalsamfunn med pelsdyrfarmer vil påvirkes av regjeringens foreslåtte avvikling av pelsdyroppdrett innen 1. februar 2025. Det forekommer mange ulike tall og beregninger om næringen og vi presenterer her bakgrunnen til de ulike resultatene. Pelsdyrnæringen i Norge I dag er det 167 pelsdyrfarmer som er…

Les mer

Eksportsatsing i norsk jordbruk?

Jarlsberg ost

Det er også sett nærmere på hvilke erfaringer Sveits og Sverige har gjort med hensyn til landbruksvareeksport. Rapporten er skrevet på oppdrag av Norges Bondelag. [button text=”Last ned rapport” link=”https://ruralis.no/wp-content/uploads/2019/02/rapport-12019-eksportsatsing-i-norsk-jordbruk.pdf”]  

Les mer