Forskningsrådets arbeidsprogram 2012-2021 om bærekraftig innovasjon i mat- og biobaserte næringer presenteres som et «visjonært rammeverk» for utvikling av en «bioøkonomi». En overgang til en bioøkonomi innebærer en kombinasjon av en rekke endringer innen mange ulike sosio-tekniske systemer (f. eks skogbruk, jordbruk, fiskeri, biovitenskap, industri), og da er det essensielt at det jobbes grundig med visjoner. Særlig vil det å utvikle en «smart» bioøkonomi (som er integrert, humankapital-/teknologibasert samt implementert på en klok måte) kreve utvikling på tvers av og mellom biosektorene. Dette innebærer dessuten en samfunnsmessig overgang som må være akseptabel og akseptert av befolkningen som borgere og forbrukere. Videre vil rekonfigurering av ressursgrunnlaget til biomasse og overgangen til en ytterligere kunnskapsbasert økonomi reise spørsmål knyttet til eiendoms- og bruksrettigheter og opphavsrett (intellektuelle rettigheter – IP).

BIOSMART vil fremme en «smart» overgang ved å gjennomføre en omfattende foresight-analyse som involverer relevante interessenter og aktører i bioøkonomien. En innledende, omfattende foresight-prosess i form av en survey, som vil involvere 1500 bedrifter innen jordbruk, skogbruk, oppdrett, fiske, industri og biovitenskap, skal lede ut i separate bransjescenarier for bioøkonomisk utvikling. Videre vil en rekke vitenskapelige studier gjennomføres og spille en nøkkelrolle i den videre foresight-prosessen. Disse vil se på bio-teknologiske overgangsprosesser i Norge, spørsmål om IP og arealbruksrettigheter, hvordan ressursene planlagt benyttet i bioøkonomi kan gjøres tilgjengelige, hvordan bioøkonomisk utvikling kan lokaliseres mest mulig optimalt, om den nye bioøkonomien vil være miljømessig bærekraftig og energieffektiv, og hvilket omfang og nivå på verdiskapingen vi kan forvente. Disse studiene vil gi viktige innspill til den andre runden med foresight-analyse, som skal utvikle fire integrerte scenarier for bioøkonomisk utvikling på tvers av alle sektorer og interessenter, og som skal foreslå måter å oppnå disse overgangene på. BIOSMART vil bidra med en rekke resultater av stor betydning for både forsknings-, rådgivnings- og politikkfeltet. Det viktigste bidraget vil likevel være å forberede industri, myndigheter og samfunnet for øvrig på den kommende overgangen til en «smart» bioøkonomi.

Det overordnede formålet med BIOSMART er å fremme en «smart» overgang til bioøkonomien i Norge. Viktige delmål er:
1. Å benytte foresight-analyse til å vurdere de enkelte biosektorene (jordbruk, skogbruk, osv) sine: (a) egne fremtidsbilder av bioøkonomien for år 2030, (b) drivkrefter for bioøkonomisk utvikling, og (c) viktige flaskehalser og fremmere for utvikling.

2. Å analysere de separate sektorenes visjoner med hensyn til fellestrekk og konflikter, for å forstå hvordan en integrert bioøkonomi i Norge kan komme til å se ut.
3. Å undersøke samfunnsmessig aksept, opphavsretter, eiendoms- og arealbruksrettigheter, lokaliserings- og ressursspørsmål, økonomiske resultater, energibruk, og bærekraft knyttet til mulige utfall av denne utviklingen.

4. Gjennom en integrert foresightanalyse å utvikle fire kombinerte scenarier for bioøkonomiens utvikling i Norge samt tilhørende «veikart» for å oppnå denne overgangen.

5. Å fremskaffe kunnskap og informasjon til bruk for (a) bio-industriene, når de skal investere i framtidas bioøkonomi, og for (b) politikken, når det skal gis støtte til industrien for å nå målene om verdiskaping og imøtekommelse av offentlighetens forventninger.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.