Nasjonaldag i skyggen av Fosen

Vindpark på Fosen Foto: Henrikke Sæthre Ellingsen

For andre året på rad er nasjonaldagen preget av Fosen-dommen, den samiske reindriften på Fovsen-Njaarke/Fosen-halvøyen kjemper fremdeles mot vindkraftanlegget som ble ferdigstilt i 2019. Vindkraftanlegget, som er eid av Fosen Vind DA og Statkraft, ble i 2021 av en enstemmig Høyesterett dømt som ulovlig ved at konsesjon og ekspropriasjonstillatelsen i Storheia og Roan ble kjent…

Les mer

For å lykkes med omstilling i distriktene, hva har kjønn å si?

Kvinnebonde med høner

For å omstille seg for det grønne skiftet trenger distriktene kunnskap, men også mennesker med kraft til å etablere nye næringer. Et problem i bygdesamfunnene har vært at færre unge mennesker og kvinner blir værende. Det kan gjøre grønn omstilling ekstra vanskelig. – Tidligere forskning har vist at kvinner ofte er mer positive til og…

Les mer

Kvifor ikkje lage småbruk når det er småbruk folk vil ha?

Gammelt sauefjøs

Småbruk er ingen juridisk kategori og det er eit kaotisk omgrep. Tradisjonelt var eit småbruk eit gardsbruk som ikkje ga full sysselsetting. Attåtinntekter frå skogsarbeid, fiske og gardsarbeid for lønn måtte til for å skaffe levebrød til familien som budde der. Som regel var det mannen som var ute i lønsarbeid, i dag er dette forandra. På…

Les mer

Maktkamp om bærekraft

FNs bærekraftsmål

På et overordna nivå klinger det bra med et helhetlig perspektiv for å kunne ivareta alle viktige hensyn, men det trengs debatt både om innholdet i begrepet bærekraft og om hvordan den helhetlige avveininga skal gjøres. Imens er det full fart med posisjonering med indikatorer for bærekraft. Begrepet bærekraft fikk sitt gjennombrudd med Brundtlandkommisjonen i 1987. Deres…

Les mer

Veksten øydelegg verda

rising costs in agriculture

Det går eit spøkelse gjennom Europa. Alle dei gamle maktene frå det tjuande hundreåret har inngått ein vanheilag allianse for å fordriva dette spøkelset; sosialdemokratiske arbeidarparti, globale konsern, samfunnsøkonomar og pensjonsfond. Her har eg har parafrasert dei første linjene i «Det kommunistiske manifest», men det er ikkje kommunismens spøkelse eg her snakkar om; det er ein ny…

Les mer

Mindre kjøtt er viktig for klimaet og miljøet

Collage

Professor Birger Svihus argumenterer 17. desember for kjøttproduksjon i gresslandet Norge. Jeg er enig i at vi kan spise juleribbe med god samvittighet. FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) definerer mat som «ernæring for sunne og friske liv». Men mat er også sosialt samvær, status, identitet og kultur. Til hverdags og i møtet med globale miljø-…

Les mer

Reindrifta har mange ulykker med personskade

Man with Reindeer in winter Rovaniemi

I likhet med andre primærnæringer, som fiske og landbruk, har reindrifta relativt høye ulykkestall, viser undersøkelsen fra Norsk Landbruksrådgiving (NLR). – 43 prosent av de som deltok i undersøkelsen svarer at de en eller flere ganger har vært utsatt for en ulykke med personskade de siste fem årene, og av disse hadde 12 prosent opplevd…

Les mer

Nettverksbasert innovasjon – hva i tjukkeste granskauen?

Skogsmaskin

«Multiaktør-nettverksbasert innovasjon» har vært sentralt innen EUs forskningsprogram Horisont 2020. Når store ressurser brukes på EUs programmer for forskning, utvikling og innovasjon, så har det til dels sin bakgrunn i en global konkurranse om markeder, geopolitisk maktbalanse, men også om hjemlige bærekraftige lokalsamfunn, næringsutvikling og innovasjon i distriktene. Det er erkjent at distriktene og primærnæringene…

Les mer

Epler forblir epler

Rød låve i Hamar

Kanskje tiden er inne for mindre objektivisering og mer politisering av jordbruksoppgjøret? NOU’en har lykkes med å lage en oppdatert kunnskapsstatus om inntektsdannelsen i jordbruket og presenterer viktige lærdommer: 1. Gjennomsnittlig lønnsomhet i jordbruket gir ikke en markedsmessig avkastning av både arbeid og egenkapital. 2. Den store inntektsvariasjon i jordbruket gjør det umulig å beskrive…

Les mer

Gryteklar jordbrukspolitikk?

Reidar Almås

Andre lever på kjerringa, eller tærer på kapitalen. Atter andre spenner inn livreima eller siktar imot pensjonsalder. Endeleg er det noen som investerer så mye at dei ikkje får til overskot på drifta. Det kan vera fordi dei drøymer om overskot i framtida, eller fordi dei har heilt andre mål enn inntekt. På denne måten…

Les mer

Bedre tørketeknikk kan redusere matsvinn

dried-chile-maize-nepal

I de to asiatiske fjellandene Nepal og Bhutan lever store deler av befolkningen utenfor byer, og landbruk er den viktigste inntektskilden for de fleste. Et felles problem er at store deler av avlingene går tapt etter innhøstingen, fordi bøndene mangler fasiliteter og teknologi for å lagre og konservere produktene. Miljøvennlig med høy kvalitet For å…

Les mer

Kronikk: Grunnrenta og det grøne skiftet i dei norske distrikta

Eirik Magnus Fuglestad

Grunnrente, svevar mykje rundt i den norske offentigheita i desse dagar, og er nemnd i samband med både oppdrettslaks og høge straumprisar. Heilt nyleg har regjeringa sagt at dei skal innføra grunnrenteskatt for oppdrettsnæringa og for vindkraft på land. Kva betyr dette eigentleg? Og kvifor kan slike grep bli svært viktige i det grøne skiftet?…

Les mer

Climplement avslutningskonferanse: Det grønne skiftet i landbruket – hva skal til for at bonden iverksetter klimatiltak?

Det grønne skiftet i landbruket

Hvorfor går bønder i gang med klimatiltak og hva kjennetegner gårdsbruk der eier ikke har planer om det? Er klimatiltak lønnsomme for bonden, og hvordan kan man utforme en mest mulig effektiv klimarådgiving i landbruket? [button text=”Påmelding” link=”https://atlanticmice.eventsair.com/gronneskiftet/paamelding/Site/Register”] Deltageravgiften på 500 kr inkluderer lunsj på hotellet. Digital deltagelse er gratis. Program 08. november (med forbehold…

Les mer

Nytt prosjekt forsker på klimanøytralt landbruk i EU

Våronn på Lein Nedre

Ruralis deltar i de fleste arbeidspakkene i prosjektet «Land Management for Sustainability» (LAMASUS). Som eneste norske forskningsinstitutt skal de blant annet bidra til å utvikle en europeisk database med oversikt over økonomisk støtte jordbruket i Norge og EU mottar fra staten. – Vi vil også være med å utvikle scenarier for hvordan endringer i politikk,…

Les mer

Kronikk: Distriktsmelding i geopolitikkens tid

Pløying av åker

På Stortinget og i Kommunal- og distriktsdepartementet arbeider dei med ei ny distriktsmelding. Regjeringa Støre synest å vera mest opptatt av økonomisk krise og krig. Ja, sjølv klima og det grøne skiftet har til ein viss grad måtta vike for energiforsyning og krigen i Europa. Krigen må ta slutt ein gong, og kan det i…

Les mer

Hvordan skal kystsamfunnene ruste seg mot klimaendringene?

Kystsamfunn utenfor Ålesund

Regjeringen har ambisiøse planer for nasjonens «blå økonomi», for å sikre fremtidig velstand for kyst- og havsamfunn. Likevel er disse områdene under stadig mer press på grunn av sosiale og økonomiske endringer. De forsterkes av kvinner og unges utvandring fra distriktene, og klimaendringer som forventes å ha alvorlige konsekvenser i kystnære rom. Selv om den…

Les mer